Upłynął termin dostosowania składowisk nieodpowiadających normom w UE do unijnych przepisów. Państwa członkowskie powinny były w ciągu ośmiu lat dostosować składowiska odpadów do norm unijnych lub je zamknąć.

Komisja Europejska wystosowała do państw członkowskich pismo, przypominając im o tym obowiązku oraz zwracając się o informacje na temat zgodności. 

Jak zaznacza Komisja w komunikacie, państwa naruszające przepisy mogą ponieść konsekwencje prawne. Składowiska niespełniające norm stanowią zagrożenie dla zdrowia obywateli i dla środowiska. Mogą one powodować emisje zanieczyszczeń atmosferycznych i nieprzyjemnych zapachów, zanieczyszczać glebę i wodę oraz prowadzić do skażenia wód gruntowych. Od czwartku państwa członkowskie muszą również zmniejszyć o połowę – w porównaniu z poziomem z 1995 r. – ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowisk. 

Europejski komisarz ds. środowiska Stavros Dimas stwierdził, że źle zarządzane i niekontrolowane składowiska stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska i takie składowiska powinny należeć dziś do przeszłości. „Państwa członkowskie miały osiem lat, by zapewnić dostosowanie składowisk do unijnych norm. Ich obowiązkiem jest zagwarantowanie jak najlepszej ochrony obywateli i środowiska”, podkreślił Dimas.

Od 16 lipca 2009 r. wszystkie państwa członkowskie, które nie uzyskały przedłużenia terminu dostosowania, muszą zagwarantować, że składowiska nieodpowiadające normom użytkowane przed wejściem w życie dyrektywy w sprawie składowania odpadów spełniają teraz jej wymogi.

Celem dyrektywy jest zapobieganie niekorzystnemu oddziaływaniu składowisk odpadów na środowisko – w szczególności na wody powierzchniowe, wody gruntowe, glebę, powietrze i zdrowie ludzi – lub zmniejszanie takiego oddziaływania, oraz ustanowienie rygorystycznych wytycznych w zakresie zarządzania składowiskami.

Bułgaria, Polska i Rumunia uzyskały przedłużenie terminu dostosowania, przy czym w odniesieniu do niektórych składowisk niespełniających wymogów określono także zmniejszające się corocznie docelowe ilości składowanych na nich odpadów. Obowiązują przy tym następujące terminy: Bułgaria (14 składowisk): 31 grudnia 2014 r.; Polska (305 składowisk): 31 grudnia 2011 r.; Rumunia (101 składowisk): 16 lipca 2017 r.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj