24 marca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę w sprawie obsługi linii kredytowych finansowanych ze środków Funduszu na zadania proekologiczne w województwie śląskim.

W przetargu na usługi, z których korzystać mogą osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe, wyłoniono Bank Ochrony Środowiska, w imieniu którego linie kredytowe prowadzić będą oddziały w Katowicach i w Częstochowie.

Umowa, którą w imieniu WFOŚiGW podpisali zastępcy prezesa zarządu: Andrzej Konieczny i Adam Liwochowski, a ze strony Banku Ochrony Środowiska dyrektorzy oddziałów w Katowicach – Rafał Cieślawski oraz w Częstochowie – Artur Śliwakowski, zakłada przeznaczenie w sumie 11 mln zł na udzielenie kredytów preferencyjnych dla osób realizujących zadania związane z ochroną środowiska w naszym regionie.

10 mln zł przeznaczonych będzie na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących budowy, modernizacji i wymiany, na bardziej efektywne ekologicznie, systemów grzewczych w istniejących budynkach, budowę systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii, a także zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających straty ciepła, z demontażem odpadów zawierających azbest w obiektach, dla których pozwolenie na użytkowania wydano przed 1986 rokiem.

500 tys. zł przeznaczono na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni i systemów odprowadzających ścieki. Kolejne 500 tys. zł przewidziano na kredytowanie zadań związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

Wysokość dofinansowania w tej formie może wynieść do 90% nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej niż 300 000 zł. Oprocentowanie określono do wysokości 0,6 stopy redyskota weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, a okres spłaty- nie dłuższy niż siedem lat od daty zakończenia zadania, przy czym karencja nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Kredyt nie podlega umorzeniu, zadanie powinno zostać zrealizowane do 18 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Dodatkowe warunki zabezpieczenia ustalane będą zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku. Ważne jest, iż w rozliczeniu środków uwzględniane zostaną wyłącznie faktury wystawione pod dacie zawarcia umowy kredytowej.

Bankowe linie kredytowe dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach uruchamiane są od czternastu lat. Co roku korzysta z nich kilkaset osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj