Posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana przez nich proponowana umożliwia zlecenie gminnym spółkom w drodze bezprzetargowej zadania polegającego na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie musiał zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, tylko wtedy, gdy na terenie gminy nie funkcjonuje spółka z udziałem gminy powołana do tych celów.

Posłowie chcą usunięcia z ustawy art. 6 e, który wprowadza zakaz udzielania zleceń na odbiór odpadów spółkom gminnym inaczej niż w drodze przetargu. Ich zdaniem przepis ten jest sprzeczny z literą oraz duchem art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi że: „W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.”

"Założenie, aby gmina utworzyła spółkę, wyposażyła w majątek dający prawo do wykonywania działalności regulowanej jaką jest odbiór odpadów, a następnie by spółka ta przystąpiła do przetargu nie uzyskując zamówienia, jest irracjonalne" – przekonują posłowie w uzasadnieniu projektu. Według nich tak skonstruowane przepisy w praktyce eliminują istniejące w gminach przedsiębiorstwa komunalne, otwierając szeroko rynek wielkim korporacjom zewnętrznym.

Posłowie SLD przywołują również Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (w sprawie C – 340/04), który stanowi, że gmina może udzielić zamówienia w sposób bezpośredni kontrolowanemu przez nią przedsiębiorstwu jeżeli jego działalność wykonywana jest głównie na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj