18 grudnia Franciszek Procek – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Katowicach w imieniu Ministra Środowiska przekazał Gminie Sosnowiec potwierdzenie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w mieście.

To kolejny krok po podpisaniu w 2008 roku pre-umowy dotyczącej możliwości uzyskania środków Unii Europejskiej na realizację projektu, należącego do grupy przedsięwzięć zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

Przedsięwzięcie zakłada m.in. zbudowanie kompostowni, sortowni odpadów surowcowych i budynku do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazynu odpadów niebezpiecznych, a także powstanie składowiska odpadów azbestowych i rozbudowę dotychczasowego składowiska. 

Nowy system gospodarki odpadami obsługiwać będzie ponad 200 tys. mieszkańców i przyczyni się do zredukowania o ok. 54 proc. masy odpadów trafiających na składowisko. Założono w gminnym programie, że około 2014 roku ilość odpadów składowanych zmniejszy się do 50 tys. ton. Dzięki temu spełnione zostaną w Sosnowcu europejskie wymogi w zakresie ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, ich skutecznej segregacji i zapewnienia mieszkańcom sprawnego odbioru wytwarzanych odpadów komunalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania tego zadania z Funduszu Spójności wynosi ponad 44 mln zł. 

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj