„Ochrona Środowiska 2012” to kolejne, wydawane corocznie od 1972 r., zbiorcze opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego o tematyce ekologicznej.

Od 2009 r. publikacja ukazuje się w wersji polsko-angielskiej. Opracowanie zawiera uwagi metodyczne, część tabelaryczną, a także ilustracje graficzne. Podstawowym źródłem danych, prezentowanych w części tabelarycznej, są materiały oparte na badaniach i sprawozdawczości GUS.

Ponadto wykorzystano właściwą tematycznie sprawozdawczość ministerstw, ich wewnętrzne systemy informacyjne i dane administracyjne, a także – zwykle po odpowiedniej transformacji w oparciu o metody statystyczne – wyniki pomiarów, kontroli, ocen i analiz laboratoryjnych (monitoring) wykonanych w ramach działalności: Inspekcji Ochrony  Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, służb pomiarów skażeń promieniotwórczych oraz przez specjalistyczne służby: hydrologiczno-meteorologiczne, geologiczne, geodezyjne, leśnictwa i ochrony przyrody. Dodatkowo wykorzystano szereg specjalnych źródeł danych ekologicznych, jak: ekspertyzy, raporty, „czerwone księgi i listy”, atlasy, inwentaryzacje i opracowania autorskie.

Dane z tych źródeł zgrupowano w dziewięciu działach obejmujących: komponenty  środowiska (powierzchnię ziemi, gleby i kopaliny; wodę; powietrze; florę i faunę ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego i ochrony przyrody); czynniki zagrożeń – odpady przemysłowe i komunalne, hałas i promieniowanie; działalność na rzecz ochrony i kontroli stanu środowiska; ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Charakterystykę koncentracji i zróżnicowania skali degradacji oraz zanieczyszczeń środowiska w ujęciu przestrzennym przedstawiono głównie w układzie województw, a wybrane dane także według: regionów, podregionów, powiatów i miast o dużej skali zagrożenia środowiska.

Ponadto, w oparciu o bazę danych EUROSTAT-u, OECD i FAO oraz raporty Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, ujęto porównania międzynarodowe, obejmujące szeroką problematykę dotyczącą stanu zagrożenia i ochrony  środowiska w Polsce w relacji do krajów członkowskich OECD  i Unii Europejskiej.

Publikacja została opracowana w Departamencie Badań Regionalnych i  Środowiska przez zespół pracowników Wydziału Statystyki Środowiska oraz Wydziału Ekonomiki Środowiska.

 Publikację "Ochrona środowiska 2012" w formacie PDF mozna pobrać tutaj.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj