Towarzystwo na rzecz Ziemi we współpracy  z Instytutem Przyrody PAN w latach 2012-2015 realizuje projekt dotyczący ochrony i promocji walorów Wisły pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodnosci i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego”. Celem projektu jest zachowanie i wzrost bioróżnorodności starorzeczy Wisły, popularyzacja walorów przyrodniczych starorzeczy i idei ich ochrony, wzrost zainteresowania doliną Wisły jako miejscem rekreacji, „powrót człowieka nad Wisłę"; promowanie Wisły jako ważnej ostoi przyrody i korytarza ekologicznego, uświadomienie społeczeństwu konieczności jej ochrony.

W ramach projektu przewidywane jest podjęcie kompleksowych działań, które przyczynią się do odnowienia i zachowania walorów starorzeczy Wisły. Będą to zarówno działania inwestycyjne, prawne, jak również edukacyjne, informacyjne oraz promocyjne. W ramach projektu przewidywane są m. in.:  szczegółowa waloryzacja przyrodnicza doliny Wisły, w tym starorzeczy i terenów przyległych, łącznie z planami ochrony, renowacje i rewitalizacje co najmniej 15 starorzeczy, obsadzenie wybranych starorzeczy drzewami, np. wierzbami „głowiastymi”, lub uzupełnienie nasadzeń (przywrócenie ich tradycyjnej formy, stworzenie siedlisk dla ptaków), przesiedlenie/reintrodukcje gatunków wodno-błotnych, w szczególności zagrożonych wyginieciem – kotewki orzecha wodnego i grzybieńczyka wodnego (w uzgodnieniu z Głównym Konserwatorem Przyrody), czy stworzenie ścieżek edukacyjnych i punktów obserwacyjnych/wypoczynkowych w rejonie wybranych starorzeczy, wydanie przewodnika przyrodniczo-krajoznawczego Wiślanej Trasy Rowerowej i „szlaku starorzeczy”, opisującego m.in. walory starorzeczy i przyrodę doliny Wisły w Małopolsce, opracowanie i wydanie albumu „dolina Wisły w Małopolsce” oraz strony www i folderu promujących projekt, przeprowadzenie prelekcji, warsztatów oraz wycieczek studyjnych nt. walorów przyrodniczych starorzeczy (uczestnikami będą nauczyciele, przedstawiciele mediów, działacze społeczni, uczniowie, młodzież), zakup krypy lub galara (rekonstrukcji historycznej łodzi pływającej po Wiśle) do prowadzenia zajęć edukacyjnych i promocji projektu, monitoring przeprowadzonych działań we współpracy z lokalnymi szkołami i organizacjami (koła wędkarskie, pszczelarze itp.), powołanie społecznych opiekunów starorzeczy, nakrecenie filmów nt. walorów przyrodniczych starorzeczy i doliny górnej Wisły, opracowanie, we współpracy z samorządami gmin położonych nad Wisłą i innymi zainteresowanymi podmiotami, programu rewitalizacji górnej Wisły, organizację konferencji inaugurującej oraz podsumowujacej projekt i promującej jego wyniki.


Konferencja inaugurująca
projekt odbędzie się 11 września 2012, w godz. 10-16,
w Oświęcimiu, w auli Św. Wawrzyńca w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ulicy
Nojego 2B. Na konferencji wystąpią przyrodnicy, podróżnicy, ekolodzy, specjalista z RZGW
w Krakowie.
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj