Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła strategię działania Funduszu na lata 2013-16. Zmiany, jakie już zachodzą w Funduszu, zmierzają w kierunku zwiększonego udziału finansowania zwrotnego.

Realizacja tak postawionego celu będzie jednak zależała od kondycji sektora finansów publicznych a mówiąc wprost, od ograniczeń wynikających z jego zadłużenia. Dlatego na etapie wdrożeniowym zakłada się weryfikację strategii już za dwa lata – w 2014 roku.

Tworząc Strategię NFOŚiGW zaplanowano zmiany dotychczasowego modelu działania instytucji. Największy strumień finansowania zostanie skierowany na niskoemisyjną gospodarkę, ochronę klimatu, ekoinnowacje oraz tworzenie zielonych miejsc pracy.

Finansowanie skierowane będzie głównie do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Już teraz planuje sie pomoc zadłużonym samorządom, proponując im zaangażowanie trzeciego partnera, np.- w formule ESCO czy partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednocześnie zakłada się, że bezzwrotna pomoc będzie udzielana jako wsparcie ukierunkowane na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych, lub do wykupu obligacji) albo do podejmowania inwestycji proekologicznych.

Strategia Narodowego Funduszu zakłada m.in. elastyczne dostosowywanie oferty programowej NF, biorąc pod uwagę potrzeby, uwarunkowania i możliwości odbiorców dofinansowania. W przyszłości Narodowy Fundusz będzie zatem więcej słuchał a każdy nowy program przed jego ogłoszeniem zostanie zweryfikowany ściśle pod kątem potrzeb beneficjentów. Szczególnie podkreśla się w nim etap badania opinii społecznej, które dla przyszłych programów stają się normą. Obecnie w opinii unijnych ekspertów, programem najbardziej zbliżonym do planowanych programów finansowych w nowej perspektywie finansowej jest funduszowy program dopłat do kolektorów słonecznych.

Cel generalny, jaki postawił sobie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określono w czterech priorytetach środowiskowych:
– ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
– racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
– ochrona atmosfery,
– ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

W ramach powyższych priorytetów prowadzone będą również działania związane z edukacją ekologiczną, ekspertyzami, monitoringiem środowiska, zapobieganiem zagrożeniom, a także wspieranie systemów zarządzania środowiskowego.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj