Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła strategię działania Funduszu na lata 2013-16. Zmiany, jakie już zachodzą w Funduszu, zmierzają w kierunku zwiększonego udziału finansowania zwrotnego.

Realizacja tak postawionego celu będzie jednak zależała od kondycji sektora finansów publicznych a mówiąc wprost, od ograniczeń wynikających z jego zadłużenia. Dlatego na etapie wdrożeniowym zakłada się weryfikację strategii już za dwa lata – w 2014 roku.

Tworząc Strategię NFOŚiGW zaplanowano zmiany dotychczasowego modelu działania instytucji. Największy strumień finansowania zostanie skierowany na niskoemisyjną gospodarkę, ochronę klimatu, ekoinnowacje oraz tworzenie zielonych miejsc pracy.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Finansowanie skierowane będzie głównie do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Już teraz planuje sie pomoc zadłużonym samorządom, proponując im zaangażowanie trzeciego partnera, np.- w formule ESCO czy partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednocześnie zakłada się, że bezzwrotna pomoc będzie udzielana jako wsparcie ukierunkowane na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych, lub do wykupu obligacji) albo do podejmowania inwestycji proekologicznych.

Strategia Narodowego Funduszu zakłada m.in. elastyczne dostosowywanie oferty programowej NF, biorąc pod uwagę potrzeby, uwarunkowania i możliwości odbiorców dofinansowania. W przyszłości Narodowy Fundusz będzie zatem więcej słuchał a każdy nowy program przed jego ogłoszeniem zostanie zweryfikowany ściśle pod kątem potrzeb beneficjentów. Szczególnie podkreśla się w nim etap badania opinii społecznej, które dla przyszłych programów stają się normą. Obecnie w opinii unijnych ekspertów, programem najbardziej zbliżonym do planowanych programów finansowych w nowej perspektywie finansowej jest funduszowy program dopłat do kolektorów słonecznych.

Cel generalny, jaki postawił sobie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określono w czterech priorytetach środowiskowych:
– ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
– racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
– ochrona atmosfery,
– ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

W ramach powyższych priorytetów prowadzone będą również działania związane z edukacją ekologiczną, ekspertyzami, monitoringiem środowiska, zapobieganiem zagrożeniom, a także wspieranie systemów zarządzania środowiskowego.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj