1 / 14

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło realizację inwestycji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica”. Finalizacja unijnych przedsięwzięć została uczczona w ubiegłym tygodniu 17 listopada 2015 r. w legnickim Letia Business.

Witając gości, gospodarz uroczystości Prezes Zarządu LPWiK Zbigniew Mróz, podkreślił wagę zrealizowanych inwestycji, największych w dotychczasowej historii spółki. Ich podstawowym celem była poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych aglomeracji Legnica, poprzez wzrost stopnia wyposażenia miasta w system kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Zakładu Produkcji Wody. Koszt realizacji projektu wyniósł prawie 60 mln zł brutto, natomiast maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, wyniosło ponad 22 mln zł netto.

W uroczystości zakończenia realizacji inwestycji udział wzięli: Prezydent Miasta Legnicy – Tadeusz Krzakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – Jadwiga Zienkiewicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Aleksander Marek Skorupa. Zaproszonymi gośćmi byli również włodarze gmin sąsiadujących z Legnicą współpracujących z LPWiK, przedstawiciele legnickich i dolnośląskich instytucji państwowych i samorządowych, a także wykonawcy zadań zrealizowanych w ramach projektu. Po uroczystym powitaniu zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić zmodernizowane i nowopowstałe obiekty.

Przeprowadzone przez LPWiK inwestycje pozytywnie wpłyną na jakość uzdatnianej wody, zmniejszą przewymiarowanie zbędnej infrastruktury technicznej, umożliwią podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnym mieszkańcom, co wpłynie na likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz zagwarantują spełnienie rygorystycznych norm unijnych w zakresie ochrony środowiska związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

Zadania zrealizowane przez przedsiębiorstwo, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica”.

1. Modernizacja Zakładu Produkcji Wody.

Inwestycja objęła zmianę systemu napowietrzania wody, modernizację filtrów z wprowadzeniem podwójnej filtracji, wprowadzenie lampy UV w procesie uzdatniania oraz modernizację zasilania energetycznego wraz ze sterowaniem. Wydajność obiektów zakładu została dostosowana do obecnego zapotrzebowania na wodę. Pierwotna zdolność produkcyjna infrastruktury, która wynosiła 100 tys. m3 na dobę, została zredukowana do 40 tys. m3 na dobę. Wymieniona została także elewacja zewnętrzna obiektów technologicznych Zakładu Produkcji Wody, co poprawiło jej estetykę i właściwości termoizolacyjne budynków.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej.

Na odcinku od dawnego szpitala położniczego do obwodnicy zachodniej miasta powstał blisko kilometr nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków. Dzięki temu możliwe stało się podłączenie do kanalizacji 180 mieszkańców Legnicy.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej.

Nowa sieć kanalizacyjna o długości prawie 3 kilometrów wraz z przepompownią ścieków, została wybudowana na odcinku od obwodnicy zachodniej miasta do ul. Zamiejskiej. W tym przypadku możliwość przyłączenia do kanalizacji uzyskało 70 mieszkańców a także działające na tym obszarze podmioty gospodarcze.

4. Budowa suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków.

W ramach zadania zamontowano urządzenia instalacji do suszenia osadów, w tym suszarkę osadów ściekowych, zbiornik do magazynowania osadu odwodnionego oraz zbiornik osadu wysuszonego z systemem załadunku. Dzięki inwestycji osiągnięte zostaną wymogi prawa wspólnotowego w zakresie osadów ściekowych oraz składowania odpadów. Wysuszone osady ściekowe będą mogły zostać poddane procesowi współspalania w cementowni.

5. Modernizacja części gazowo-energetycznej oczyszczalni ścieków.

Zmodernizowano instalację biogazu wraz z wprowadzeniem procesu pozyskania energii elektrycznej i cieplnej, poprzez spalanie w agregatach kogeneracyjnych biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków, a także hermetyzację otwartych dotąd obiektów tej części oczyszczalni, stanowiących istotne źródło substancji złowonnych i ich odprowadzenie w celu oczyszczenia do specjalnego biofiltra.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj