Około 95 hektarów powierzchni ma mieć zbiornik wodny Bzin na rzece Kamienna w Skarżysku-Kamiennej. Będzie pełnił funkcję retencyjną i przeciwpowodziową. Na rzecz realizacji tej inwestycji współpracować będą Wody Polskie, samorząd województwa świętokrzyskiego i gmina Skarżysko-Kamienna.

We wtorek podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy trzech podmiotów. Obejmuje ono każdy etap planowanej inwestycji.

– Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Bzin w Skarżysku-Kamiennej jest ważną inwestycją dla mieszkańców powiatu skarżyskiego. Cieszę się, że wszystkie instytucje zaangażowane w jego budowę zadeklarowały dzisiaj zgodną współpracę – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Retencja i bilans wodny

Zbiornik będzie miał długość około 3,3 km, a jego szerokość będzie sięgać 800 m. Podstawową korzyścią płynącą z wybudowania zbiornika Bzin będzie retencja powodziowa w okresie wezbrań. Zbiornik umożliwi transformację fali powodziowej rzeki Kamienna w Skarżysku-Kamiennej, a także na odcinku do zbiornika Brody. Kolejnym zadaniem będzie retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy. Dzięki funkcjonowaniu zbiornika poprawić ma się bilans wodny w zlewni poniżej zbiornika przez wyrównanie przepływów w okresach stanów niskich (tzw. niżówek), a poza tym zbiornik posłuży również do zabezpieczenia wody do celów przeciwpożarowych. Lokalni samorządowcy liczą również na to, że dzięki powstaniu zbiornika Bzin wzrośnie atrakcyjność turystyczna terenów do niego przyległych.

Pierwsze kroki zrobione

Pierwsze spotkanie zespołu koordynacyjno-eksperckiego ds. budowy zbiornika wodnego Bzin na Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się 19 sierpnia 2021 r. Powołany zespół zajmuje się pozyskaniem finansowania, a także ułożeniem ścieżki inwestycyjnej. Tworzą go eksperci z Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Polskiej Akademii Nauk.

Priorytet

Wody Polskie będą pełniły wiodącą rolę na każdym etapie przygotowania i realizacji budowy zbiornika. Zarząd województwa świętokrzyskiego wpisał tę inwestycję na listę przedsięwzięć priorytetowych do sfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Czytaj więcej

Skomentuj