83 miliony złotych warty jest projekt realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. Na 4266 domach prywatnych i 117 budynkach użyteczności publicznej mają zostać zamontowane kolektory słoneczne, a na 4 obiektach sportowych instalacja układów fotowoltaicznych.

Celem projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość przedsięwzięcia to blisko 83 mln zł, w tym dotacja wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

Instytucją Realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, natomiast gminy Związku jako Partnerzy Projektu, są odpowiedzialne za relacje z mieszkańcami, w tym przeprowadzenie naboru wniosków, zawieranie umów z mieszkańcami. Gminy biorące udział w Projekcie to: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Projekt ten współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uzyskał decyzję Konfederacji Szwajcarskiej o akceptacji tzw. Zarysu Projektu i przyznaniu Funduszu na Przygotowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zgodnie z umową pomiędzy Polską a Szwajcarią przygotowanie projektu obejmuje opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym w szczególności: studium wykonalności, kosztorysów inwestorskich, programów funkcjonalno – użytkowych, audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną oraz tłumaczenie dokumentów.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec I kwartału 2016 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj