1 / 2

Nadejście jesieni oznacza dla większości polskich miast i gmin powrót problemu tzw. niskiej emisji – zanieczyszczeń powietrza utrzymujących się na wysokości do 40 m, pochodzących w głównej mierze z przydomowych kotłowni oraz z transportu samochodowego.W takiej powietrznej zawiesinie utrzymują się substancje bardzo szkodliwe zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Są to przede wszystkim: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.

Zanieczyszczenia te pochodzą w dużej mierze z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Dodatkowo jako opał stosuje się często niskiej jakości węgiel lub odpady, które do tego celu się nie nadają.

W miejscowościach, w których układ topograficzny i urbanistyczny powoduję słabą wentylację, taka emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.W obecnej sytuacji problemy z dostępem do dobrej jakości paliw tylko nasila tą niebezpieczną tendencje.

Rozporządzenie ministerstwa klimatu i środowiska ogłoszone w dzienniku ustaw 27 czerwca br., które weszło w życie dzień później ustanawia odstępstwo od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu paliw z przeznaczenie do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Nie oznacza to w żadnym przypadku zalegalizowania spalania odpadów komunalnych i innych w tym niebezpiecznych. Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach – „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. zł)”.

Umożliwianie spalania  gorszej jakości paliw może spowodować złą interpretacje obecnych przepisów przez mieszkańców i mniej lub bardziej świadome próby spalania odpadów komunalnych, czy w przypadku przedsiębiorców – spalanie odpadów niebezpiecznych.  Lekarze badający zjawisko alarmują, że zanieczyszczenia powietrza w sezonie jesienno-zimowym powodują nie tylko pogorszenie samopoczucia czy zwiększoną zachorowalność wśród Polaków, ale też wprost wywołują istotny wzrost liczby zgonów. Polska od wielu lat  jest wskazywana jako kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Unii Europejskiej. W związku z tym rocznie przedwcześnie umiera tu około 50 tysięcy osób. Nie pozwólmy aby w nadchodzącym sezonie grzewczym ta liczba uległa zwiększeniu.

Pytanie o metody skutecznej walki ze smogiem stawiają sobie nie tylko pracownicy służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska, ale także samorządowcy i jak i zaniepokojeni mieszkańcy. DRONpol jako firma z największym doświadczeniem w realizacji misji antysmogowych z wykorzystaniem dronów z aparaturą diagnostyczną proponuje bezkontaktowe działania prewencyjno – edukacyjne.Pomiary prowadzone przy pomocy tzw. dronów smogowych znacznie przyspieszają działania Straży Miejskiej lub pracowników służb komunalnych. Zamiast przeprowadzać kontrole każdego komina, z którego wydobywa się dym, można wytypować te, w których może dochodzić do spalania odpadów zabronionych. Ponadto wykorzystanie drona – zwiadowcy ma tą zaletę, że dokonuje on rejestracji całości operacji pomiaru zanieczyszczeń, a przy okazji patroluje teren i wskazuje kolejne miejsca do badania. Dzięki takiemu rozwiązywaniu osoby upoważnione, mogą dokonać kontroli tylko wybranych posesji, bez konieczności niepokojenia osób ogrzewających swoje domy legalnym paliwem, bądź też wzywać  właścicieli nieruchomości do urzędu w celu wykonywania dalszych czynności np. weryfikacja CEEB .

Sprzęt wykorzystywany w trakcie misji – drony i czujnik do badania smogu – MapAir

Urządzenie MapAir to efekt nowatorskich badań nad emiterami dymu, przeprowadzonych w sezonach grzewczych 2019-2022. Produkt ten jest w 100% produkowany w Polsce. Urządzenie łączy precyzję działania oraz maksymalną prostotą użytkowania. Dzięki szczególnemu naciskowi na minimalizację urządzenia, istnieje możliwość zainstalowania go do szerokiej gamy dostępnych na rynku platform nośnych (BSP), jednocześnie maksymalizując czas lotu. Urządzenie to może być z powodzeniem wykorzystywane również samodzielnie poprzez montaż na  wybranych budynkach użyteczności publicznej, skrzyżowaniach, czy w wersji mobilnej na pojazdach komunikacji miejskiej  w celu monitorowania  poziomu zanieczyszczenia powietrza. Informacje pobrane przez czujnik trafiają bezpośrednio do stacji naziemnej w przypadku lotów z dronem , umożliwiając rzeczywisty pomiar bądź  przesyłany do Geoportalu  gdzie wynik pomiaru prezentowany jest w przystępnej graficznej formie wraz z bieżącą lokalizacją.

Zastosowane  urządzenia pomiarowe z sensorem pomiarowym jako element systemu pozwalają na aktualną  prezentację on line stężeń substancji chemicznych takich :

  • pyły zawieszone (PM1; PM2,5; PM10),
  • dwutlenek siarki (SO2),
  • dwutlenek azotu (NO2),
  • formaldehyd (CH2O),
  • lotne związki organiczne (benzen C6H6),
  • ozon (O3)
  • inne wg potrzeb klienta

W przypadku stwierdzenia obecności danego związku w ilości sugerującej spalanie odpadów, wskaźnik zmienia kolor przedstawiając wyniki pomiarów, co jest podstawą do poinformowania odpowiednich służb uprawnionych do wykonania kontroli palenisk.

Co na temat dronów monitorujących smog mówią przepisy prawa?

Monitoring zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem dronów opiera się na kilku przepisach znajdujących się w różnych ustawach:

– art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który zezwala na przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Znajdą one również zastosowanie w odniesieniu do oceny substancji spalanych w celach grzewczych w tym do wykonywania badań – przy wykorzystaniu drona mającego na wyposażeniu urządzenia kontrolno – pomiarowe – smugi dymu kominowego na okoliczność spalania odpadów oraz paliw zabronionych. Dronpol oferuje atrakcyjny pakiet działań antysmogowych.

Proponowana oferta poprzez dostarczenie komplementarnych usług oraz najnowszego i sprawdzonego sprzętu wiodących marek, bazuje na wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Drony to skuteczne narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego i stanowią odpowiedź na następujące problemy:

1) konieczność wsparcia samorządów gminnych w przedsięwzięciach dotyczących działań antysmogowych, poprawiających jakość powietrza a co za tym idzie zdrowie i komfort mieszkańców,

2) zwiększenie efektów już podejmowanych działań poprzez poprawę efektywności i ekonomiki działań kontrolnych, dotarcie do tych budynków, które są największymi emitentami,

3) zidentyfikowania źródeł emisji pochodzących z budynków , które stanowią największy problem.

W ramach narzędzia informatycznego obsługującego ewidencję (jako opcja), mogą zostać wytworzone moduły analityczne, które pozwalają na przeprowadzanie analiz środowiskowych, wpływ niskiej emisji na lokalną jakość powietrza, dotyczących zjawiska niskiej emisji i metod jej zwalczania. W efekcie otrzymacie Państwo wielowymiarową mapę zanieczyszczenia powietrza.

Wymienione narzędzia analityczne mogą racjonalizować podejmowanie decyzji inwestycyjnych, wspierających przeciwdziałanie zjawisku niskiej emisji na danym terenie poprzez analizę kosztów wariantowych form interwencji publicznej (wsparcie finansowe na wymianę źródła zasilania, podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowej). Podejmując z nami współpracę otrzymujecie Państwo wysoki poziom usług sprawdzonych w licznych działaniach dla terenie całego kraju, pozwalający na odbiurokratyzowanie procedur kontroli również w stosunku do przedsiębiorców, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom jakości, adekwatny do możliwości prawnych zakresu działań inspekcyjnych.

Oferta DRONpol  pozwala z jednej strony na zwiększeniu efektywnych kontroli, z drugiej praktycznie wyeliminować niepotrzebne wejścia do domów tych mieszkańców, którzy nie spalają odpadów. Jest to niezwykle istotne w dobie obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID- 19. Dużą zaletą kontroli przy użyciu dronów jest również brak obowiązku informowania i zapowiadania takich działań. Używanie dronów w wielu przypadkach jest rozwiązaniem tańszym i bardziej ekonomicznym.Podczas podjętych działań kontrolnych z uwagi na obecną sytuacje proponujemy zamiast działań restrykcyjnych skupić się na edukacji – wręczaniu ulotek informujących o zakazie spalania odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych i ich konsekwencjach dla zdrowia . Wymienione zalety zastosowania dronów niewątpliwie z powodzeniem sprawdzą się w realizacji zadań i obowiązków wynikających z Programów Ochrony Powietrza na terenie Państwa gminy.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej na https://mapair.pl/