Kompleksowa termomodernizacja kolejnych budynków oświatowych zostanie przeprowadzona w szkole podstawowej w gminie Piwniczna-Zdrój oraz Zespole Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku w gminie Muszyna. Otrzymają one wsparcie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 8 mln zł. Dofinansowanie nastąpi w formie dotacji, w ramach programu „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

Kompleksowa termomodernizacja kolejnych budynków oświatowych zostanie przeprowadzona w szkole podstawowej w gminie Piwniczna-Zdrój oraz Zespole Szkolno-Przedszkolny w Powroźniku w gminie Muszyna. Otrzymają one wsparcie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 8 mln zł. Dofinansowanie nastąpi w formie dotacji, w ramach programu „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

Efekty termomodernizacji

Dzięki realizacji projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju” placówka przejdzie gruntowną modernizację energetyczną. Prace obejmą docieplenie budynku, w tym docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację/wymianę/montaż głównego źródła ciepła w budynku, modernizację oświetlenia oraz montaż instalacji PV. Efekt? Zaoszczędzona energia cieplna: 4 753.07 GJ/rok; zaoszczędzona energia elektryczna: 26.93 MWh/rok; zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 5 498.93 GJ/rok; zmniejszenie emisji CO2: 455.78 Mg/rok. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych osiągnie 63.25 MWh/rok. Stopień redukcji energii dla wszystkich budynków łącznie wyniesie 79,92 proc. Kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 4 963 135,00 złotych w formie dotacji.

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku, gmina Muszyna” to przedsięwzięcie, które obejmie modernizację energetyczną dwóch budynków na terenie miasta i gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Na terenie budynku szkoły zostaną przeprowadzone prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, posadzki na gruncie, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Do tego modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła w budynku, zastosowanie systemu zarządzania energią, modernizacja instalacji c.o., instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji oświetlenia oraz montaż instalacji PV.

W budynku przedszkola zostaną docieplone ściany zewnętrzne, dachu i stropodachu. Nastąpi także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej oraz oświetlenia. Planowany efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji CO2: 126,5 Mg/rok; zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 2 232,3 GJ/rok; ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 18,4 MWh/rok; ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 858,5 GJ/rok; ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 35,8 MWh/rok. Stopień redukcji energii dla wszystkich budynków łącznie wyniesie: 64,36 proc. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 3 616 603,00 złotych.

Cele programu NFOŚiGW

Głównym celem programu NFOŚiGW Klimatyczne Uzdrowiska (Cz. 2 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych) jest poprawa jakości powietrza. Zadanie programu to także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 200 mln zł. Beneficjentami mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego (posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej) lub spółki prawa handlowego, w których ww. JST posiadają 100% udziałów lub akcji (powołane do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach).

W ramach Programu „Klimatyczne Uzdrowiska” Narodowy Fundusz wspomaga beneficjentów w zakresie poprawy efektywności energetycznej również w placówkach edukacyjnych. To działanie nie tylko na rzecz ochrony klimatu i środowiska, ale także w zakresie poprawy warunków nauki. Dotychczas dzięki środkom wysokości blisko 19 mln złotych przekazanym z NFOŚiGW, udało się przeprowadzić termomodernizację m.in. placówek edukacyjnych takich jak szkoły, przedszkola, bursy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz urzędów gmin.

Czytaj więcej

Skomentuj