Toruński Urząd Miasta przystępuje do opracowania mapy akustycznej. Dzięki niej możliwa będzie identyfikacja i charakterystyka dominujących źródeł hałasu oraz ustalenie, w jakichś rejonach miasta jest za głośno. Następny krok to opracowanie programu chroniącego mieszkańców przed decybelami.

Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej nakłada na władze miast dyrektywa Unii Europejskiej oraz Ustawa Prawo ochrony środowiska. W myśl przepisów, aglomeracje miejskie w przedziale od 100 do 250 tysięcy mieszkańców zobowiązane są do opracowania takiej mapy do 30 czerwca 2012 roku oraz – na terenach, gdzie normy są przekroczone – do stworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem. Program musi powstać  w ciągu roku od opracowania mapy.

– To gigantyczne przedsięwzięcie. Nie chcemy z nim czekać do ostatniej chwili. Dlatego już bierzemy się do pracy. Mapa akustyczna będzie podstawowym źródłem danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed nadmiarem decybeli – wyjaśnił Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni UMT na konferencji prasowej, która odbyła się 19 sierpnia 2010 r. w magistracie. – Na mapie zaznaczone zostaną  przestrzenne rozkłady wskaźników hałasu dla pięciu źródeł: drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego i przemysłowego. Określone też będą mapy konfliktów oraz terenów zagrożonych hałasem i wyznaczone globalne miary oceny jakości środowiska akustycznego, np. liczba ludności narażonej na hałas o danym poziomie.

18 sierpnia 2010 r. prezydent Torunia powołał specjalny zespół dla stworzenia mapy. W jego skład weszli przedstawiciele Wydziału Środowiska i Zieleni, Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Kartografii, Miejskiego Zarządu Dróg i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Szefem został dyrektor Szczepan Burak. Zespół zajmie się przygotowaniem dokumentacji przetargowej, pomoże w wykonawstwie i będzie nadzorował prace nad mapą.

– Przetarg chcemy ogłosić jeszcze w tym roku. Mapa powinna być ona gotowa w czerwcu 2012 r. W formie graficznej udostępniona będzie na stronach internetowych urzędu miasta – dodaje dyrektor Burak. – Co do kosztów, to trudno na razie mówić o konkretach. W większych miastach przedsięwzięcie kosztowało grubo ponad milion złotych, ale postaramy się, by w Toruniu zamknąć się w milionie. Myślę tu o kosztach stworzenia mapy i programu Ochrony przed hałasem.

Mapa akustyczna składać się będzie z części – opisowej i części graficznej. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, część opisowa będzie zawierać w szczególności:

    * charakterystykę obszaru podlegającego ocenie,
    * identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu,
    * uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
    * metody wykorzystane do dokonania oceny,
    * zestawienie wyników badań,
    * identyfikację terenów zagrożonych hałasem,
    * liczbę ludności zagrożonej hałasem,
    * analizę trendów zmian stanu akustycznego środowiska,
    * wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem.

W części graficznej znajdą się:

    * mapy charakteryzujące hałas emitowany z poszczególnych źródeł,
    * mapa stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem terenów, na których występuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
    * mapa terenów zagrożonych hałasem – terenów dla których przekroczone są poziomy hałasu w stopniu wymagającym podjęcia przedsięwzięć ochronnych w pierwszej kolejności.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj