Od 30 sierpnia do 21 września trwać będą konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”.

Prognoza została opracowana przez konsorcjum Instytutu na Rzecz Ekorozwoju i WS Atkins – Polska Sp. z o.o. w stosunku do tekstu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z 18 maja 2010 r.

Zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227), przed przyjęciem KPZK 2030 przez Rząd wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym poddanie konsultacjom społecznym prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektowanego dokumentu wraz z projektem dokumentu ocenianego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że konsultacje społeczne w trybie ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ.U.2009.84.712) odbędą się po zakończeniu konsultacji projektu Prognozy, w stosunku do zaktualizowanej wersji KPZK 2030, zawierającej wyniki konsultacji projektu Prognozy.

Więcej szczegółów dotyczących konsultacji można znaleźć na stronie: 
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Konsultacje_spoleczne_oos_kpzk_26082010.aspx

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj