W Myszkowie podpisano umowę o dofinansowanie zgłoszonego w ramach PO IiŚ projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Przewiduje on budowę ok. 7 km kanalizacji sanitarnej, 0,8 km kanalizacji deszczowej oraz sześciu przepompowni i separatora z osadnikiem.

W wyniku realizacji tych zadań do nowej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych ok. 1,4 tys. osób. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 16 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 9 mln zł.

Spośród wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do WFOŚiGW w Katowicach jako Instytucji Wdrażającej PO IiŚ podpisano już umowy o dofinansowanie z Gminami: Kłobuck, Buczkowice, Poczesna, Myszków oraz z Zakładem Gospodarki Odpadami w Bielsku – Białej i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych. Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ponad 222 mln 660 tys. zł. Dzięki temu wybudowanych zostanie ok. 157 km sieci, do której podłączonych zostanie ponad 18 tys. osób. Wybudowana zostanie jedna oczyszczalnia ścieków. Powstanie też kompostownia, składowisko odpadów i sortownia, a nowym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych zostanie objętych ponad 274 tys. osób.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj