Unia Metropolii Polskich zaapelowała do rządu o niezwłoczne przekazanie na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu Założeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jak czytamy w wystosowanym przez UMP stanowisku, Unia jest "zaniepokojona coraz silniejszym naciskiem „lobby śmieciowego”, które broni dzisiejszego skrajnie liberalnego systemu w gospodarce odpadami komunalnymi".

"Zwracamy uwagę, że propozycje zmiany systemu w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, wypracowane przez zespół doraźny ds. gospodarki odpadami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, uwzględniały większość samorządowych postulatów. Stwarzały nadzieję na przekazanie gminom władztwa nad strumieniem odpadów, wprowadzenie jednej opłaty za gospodarowanie odpadami pobieranej od mieszkańców oraz przejęcie przez samorząd województw koordynacyjnej roli w planowaniu i organizowaniu gospodarki odpadami komunalnymi na szczeblu regionalnym. Uzgodnienia te zostały jednomyślnie przyjęte przez stronę rządową i samorządową na posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 25 marca 2009 roku. Ustalono wówczas, że usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zostaną uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w części dotyczącej gospodarowania odpadami – w ustawie o odpadach" – czytamy w dokumencie.

CCJ 300 x 250

"Na październikowe posiedzenie KWRiST wpłynął projekt założeń do projektu ustawy o odpadach bez propozycji regulującej kwestie odpadów komunalnych. Strona samorządowa nie zaakceptowała wówczas przedłożenia rządowego powołując się na wcześniejsze ustalenia, że oba projekty (projekt ustawy o odpadach oraz projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) będą uzgadniane jednocześnie. Na kolejnym listopadowym posiedzeniu Komisji Wspólnej projekt ustawy o odpadach został w końcu, w dobrej wierze, przyjęty przez stronę samorządową, która – mimo okazanego rządowi kredytu zaufania – do tej pory nie otrzymała formalnie oczekiwanego projektu założeń do ustawy regulującej kwestie gospodarki odpadami komunalnymi. Dalsza niewytłumaczalna zwłoka w przygotowaniu przez Rząd RP projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może doprowadzić do niewykonania przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań oraz nieefektywnego wydatkowania środków unijnych przeznaczonych na budowę nowych instalacji" – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska i prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich.

źródło: UMP

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj