Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o odpadach. Implementuje ona prawo unijne, w tym m.in. dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w UE.

Nowa ustawa zastępuje regulację z 2001 r., uwzględniając zawarte w niej przepisy. Przyjęte w ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej. Do ustawy wprowadzono nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono. 

Sejm uchwalił ustawę 23 listopada br. 12 grudnia br. Senat wprowadził do niej poprawki. Izba pierwsza poparła m.in. senacką propozycję, by zakaźne odpady medyczne lub weterynaryjne mogły być unieszkodliwiane wyłącznie przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Ponadto Sejm przegłosował poprawkę Senatu zwiększającą karę za transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru. Kara ta wyniesie od 2 tys. – 10 tys. złotych. 

Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu prezydenta.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj