W czasie drugiego czytania projektu ustawy ograniczającej zanieczyszczenie Bałtyku przez statki wpływające do portów posłowie nie zgłosili żadnej poprawki. Projekt trafi teraz pod głosowanie całego Sejmu.

– Projekt zmienia ustawy: o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki i o odpadach. Stanowi wdrożenie dyrektywy 2019/883 ws. portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków – podaje PAP.

Opłata armatora

Proponowana regulacja zakłada, że podmiot zarządzający portem lub przystanią morską zapewnia statkom korzystającym z portu lub przystani morskiej dostęp na jego terenie do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. Za odbiór i przetwarzanie odpadów ze statków, armatorzy wnoszą opłaty: pośrednią, dodatkową i specjalną.

Opłatę pośrednią, przez którą rozumie się opłatę za świadczenie usług portowych w zakresie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uiszcza się za każdy statek niezależnie od faktycznego odprowadzania odpadów ze statków.

Raport do Komisji Europejskiej

Według projektu ustawy opłata pośrednia obejmuje koszty pośrednie oraz co najmniej 30 proc. całkowitych kosztów bezpośrednich rzeczywistego odprowadzania i przetwarzania odpadów ze statków w roku poprzedzającym, z możliwością uwzględnienia również kosztów związanych z przewidywanym natężeniem ruchu w roku następnym.

Określono również, że minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące objętości i ilości biernie poławianych odpadów ze statków po raz pierwszy miesiąc od otrzymania powyższych zestawień od dyrektorów urzędów morskich.

W czasie eksploatacji statków są generowane liczne odpady, które w wyniku zrzutu do morza mogą stanowić zagrożenie dla morskiej flory i fauny. Mimo że większość odpadów znajdujących się w morzach jest generowana przez źródła lądowe, to statki również w istotny sposób przyczyniają się do zanieczyszczenia mórz. Badania wskazują, że w akwenach Unii Europejskiej (UE) aż 32 proc. odpadów jest generowana przez źródła morskie. Jednocześnie szacuje się, że samych odpadów plastikowych wytworzonych przez statki trafia do oceanów od 4,8 mln ton do 12,7 mln ton rocznie.

Czytaj więcej

Skomentuj