Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Wśród najważniejszych zmian w u.c.p.g. znalazły się te mówiące, że gminy zapewniają selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i będą musiały nakładać kary administracyjne dla mieszkańców, którzy odpadów nie segregują. Opłata podwyższona będzie ustalana przez radę gminy, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawkę ustalonej przez radę gminy za zbiórkę selektywną.

Obowiązkowe poziomy recyklingu i kary

Gminy zostały też zobowiązane do osiągania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne) w wysokości (wagowo) co najmniej: 50% – za każdy rok w latach 2020–2024, 55% – za każdy rok w latach 2025–2029, 60% – za każdy rok w latach 2030-2034 oraz 65% – za 2035 r. i za każdy kolejny rok oraz do osiągania poziomu recyklingu, co najmniej 70%.

Samorządy mogą też tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Odstąpiono od ryczałtowego rozliczania się wybranych przez gminę firm odbierających odpady komunalne. Podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie rozliczenie tonażowe.

Wprowadzono też karę z podanie nieprawdy w oświadczeniach o spełnianiu warunków wymaganych do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, składanych z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej. Może ona wynieść 10 tys. zł.

Karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 2 tys. zł za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej.

W ramach zmian w ustawie o odpadach zniesiono obowiązek regionalizacji w zakresie konieczności przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania.

Po co zmiany?

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu “wyeliminowanie możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców, co utrudniało gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz mogło prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych), po drugie, zachęcenie do selektywnego zbierania odpadów komunalnych” – czytamy w informacji o ustawie zamieszczonej na stronie internetowej prezydenta.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

  • – art. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 i 23, art. 4 i art. 7 pkt 7–10, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
  • – art. 6 pkt 2 lit. a, pkt 33 i pkt 36 lit. b, które wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;
  • – art. 6 pkt 15 w zakresie art. 35b ust. 2, który wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.;
  • – art. 6 pkt 26 lit. a oraz pkt 27–30, art. 7 pkt 1–3, 5, 6 i 11 oraz art. 8, które wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

6 Komentarze

  1. A teraz wszyscy zapłacimy kary unijne za nie osiągnięcie poziomów odzysku z powodu odejścia biznesu z systemu.
    Teraz kontrolowała to gmina. Widziała i reagowała na wszelkie zaniżenia ilości pojemników lub częstotliwości ich odbioru w przedkładanych deklaracjach. Kto teraz to będzie robił? Biznes podpisze umowy z prywatnymi firmami i część odpadów znów zacznie lądować w lasach i koszach miejskich. Cofnęliśmy się do 1996 roku. A jaki był argument rządu za takim rozwiązaniem? Biznes będzie mógł wybierać bardziej konkurencyjne umowy na odbiór odpadów. Czyli mieszkańcy mają zapłacić więcej a np. Hotel goszczący turystów i produkujący masę odpadów będzie mógł zapłacić mniej. To jest proszę Państwa dno a nie ustawa.

Skomentuj