Jak informują wrocławskie władze samorządowe, kwotę ponad 100 mln zł przeznaczono na rozbudowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych nad Widawą. Modernizacja wałów i urządzeń hydrotechnicznych dotyczy kilkunastu kilometrów umocnień na terenie gmin Wrocław, Czernica, Długołęka i Wisznia Mała. W efekcie powstało ponad 11 km nowych wałów przeciwpowodziowych na dopływie Odry. Wały mają ochronić cztery gminy.

Inwestycja rozpoczęła się w 2020 r.. Na jej realizację zaplanowano kwotę ponad 100 mln zł z budżetu państwa oraz Banku Światowego. A ochrona przed falą wezbraniową na terenie czterech gmin, przez które przepływa rzeka Widawa, to główna rola modernizowanych elementów infrastruktury przeciwpowodziowej w rejonie aglomeracji wrocławskiej.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 

Zakres robót hydrotechnicznych obejmuje budowę nowych wałów przeciwpowodziowych rz. Widawy na odcinku o długości 11 kilometrów. Zadanie to polega m.in. na budowie nowych obwałowań przeciwpowodziowych wzdłuż prawego i lewego brzegu Widawy.

Kolejne składowe inwestycji to: poszerzenie i podwyższenie korpusu wałów, uszczelnienie istniejących obwałowań na lewym brzegu, a także budowa, remont i konserwacja rowów i drenaży odwodnieniowych. Przy czym, większość powyższych robót dobiegła już końca.

Modernizacja „Przerowy L”

Modernizacja dotyczy też przebudowy wału przeciwpowodziowego o nazwie „Przerowa L” na fragmencie o długości 2 kilometrów, budowy nasypu konstrukcji wałów z ukształtowaniem skarp, przejazdów i zjazdów, a także usunięcia miejsc, w których z konstrukcją obwałowań, kolidowały instalacje sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej.

Ochrona siedlisk i zbiorników

W zakres prac weszła także budowa nowych przepustów wałowych i drogowych, budowa nowych nawierzchni, a także montaż nowych siedlisk rozrodczych płazów.

Prace realizowane były pod nadzorem przyrodniczym, tak by maksymalnie ograniczyć ewentualnego negatywne skutki na środowisko naturalne. W ramach rozwiązań kompensujących nasadzono też drzewa, odtworzono fragment siedliska lasu łęgowego, a w okolicy Dobrzykowic wybudowano niewielkie zbiorniki (o powierzchni w sumie 0,6 ha), które mają służyć za siedliska rozrodcze dla płazów.

Zakończenie prac zaplanowano na lato 2023

Czytaj więcej

Skomentuj