Minister Gospodarki Janusz Piechociński omówił podczas środowego spotkania z mediami główne cele Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Zaprezentował także scenariusz rozwoju sektora energetycznego.

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę na znaczenie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. (PEP2050) – Jej głównym celem jest tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – podkreślił.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku określa strategię państwa w zakresie energetyki stanowiącej istotną gałąź gospodarki i mającej zasadnicze znaczenie dla rozwoju kraju. Realizacji celu głównego mają służyć trzy równoważne cele operacyjne: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej w ramach wewnętrznego rynku energii UE oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku wskazuje również kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także kierunki prac naukowo-badawczych w celu tworzenia zaplecza rozwoju technologii energetycznych oraz kierunki współpracy międzynarodowej w zakresie energetyki.

Wyznaczono także projekty priorytetowe mające szczególne znaczenie dla implementacji polityki energetycznej kraju: efektywne zagospodarowanie rodzimych zasobów paliw stałych, poprawa efektywności energetycznej, w tym rozwój kogeneracji, wprowadzenie energetyki jądrowej, wykorzystanie potencjału gazu ze złóż niekonwencjonalnych, rozwój energetyki odnawialnej i prosumenckiej, rozwój inteligentnych sieci energetycznych, rozwój połączeń transgranicznych, zapewnienie warunków rozwoju infrastruktury wytwórczej.

W dokumencie scharakteryzowano obecny stan sektora energetycznego, zawarto ocenę sytuacji oraz wnioski. Wskazano również uwarunkowania wewnętrzne, międzynarodowe i ponadnarodowe, które wpływają lub mogą wpłynąć na kształt sektora energetycznego.

W PEP2050 przedstawiono 3 scenariusze rozwoju sektora energetycznego – wiodący oraz dwa alternatywne, o charakterze analitycznym. Wszystkie zakładają rozwój sieci energetycznych, w tym sieci inteligentnych, rozbudowę połączeń międzysystemowych, wsparcie dla odnawialnych źródeł energii do 2035 r., realizację Polskiego programu energetyki jądrowej, zwiększanie efektywności energetycznej w gospodarce, a także szereg zmian na rynku energii elektrycznej, szczególnie dotyczące odbiorców energii.

W dokumencie przyjęto, że polityka energetyczna Polski będzie realizowana wg tzw. scenariusza zrównoważonego, który przewiduje, że w 2050 r. bilans energetyczny Polski będzie zbliżony do tego, który ukształtuje się ok. 2035 r. Zakłada się zachowanie znaczącej, choć ograniczonej w stosunku do stanu obecnego, roli węgla i ropy naftowej oraz umiarkowany wzrost znaczenia gazu ziemnego, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (w wyniku realizacji wynikających z przepisów unijnych) i włączenia energetyki jądrowej do bilansu paliw pierwotnych na poziomie ok. 12 proc. (moc ok. 6000 MW).

Dokument Polityki energetycznej Polski do 2050 r. 7 sierpnia br. został skierowany do konsultacji społecznych. Uwagi można zgłaszać do 18 września br.

Polityka energetyczna Polski do 2050 r.

Czytaj więcej

Skomentuj