W Polsce od 2002 r. nastąpił wzrost nakładów na środki trwałe na ochronę środowiska – do poziomu ponad 12,2 mld zł w 2011 r. Nakłady na gospodarkę wodną wyniosły ponad 3,1 mld zł i były nieco niższe niż przed rokiem.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego największe nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w województwie łódzkim (12,6% ogółu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska), śląskim (12,4%), mazowieckim (10,8%) oraz wielkopolskim (9,7%), natomiast najmniejsze w lubuskim (1,9%), podlaskim (2,0%), opolskim (2,6%), warmińsko-mazurskim (3,2%) oraz kujawsko-pomorskim (4,2%).

W strukturze finansowania nakładów na środki trwałe na ochronę środowiska w 2011 r. środki własne stanowiły 47,7%, fundusze ekologiczne, pożyczki i kredyty 19,7%, środki z zagranicy 18,5%, z budżetu 10,2% oraz inne 3,9%. Środki własne stanowiły 33,8% nakładów na gospodarkę wodną, fundusze ekologiczne, pożyczki i kredyty 24,3%, środki z zagranicy 21,7%, z budżetu 17,6% oraz inne 2,6%.

Udział środków własnych inwestorów, od kilku lat, kształtuje się na poziomie 40-50% ogólnych nakładów na środki trwałe zarówno w ochronie środowiska, jak i w gospodarce wodnej. Od dekady utrzymuje się także wysoki udział funduszy ekologicznych w nakładach na środki trwałe na ochronę środowiska (14-26%) i na gospodarkę wodną (10-16%). W 2011 r. nastąpił wzrost udziału środków z budżetu w tych inwestycjach. W latach poprzednich wynosił 2-4% w przypadku ochrony środowiska oraz 10-17% dla gospodarki wodnej. Od kilku lat wzrasta także udział środków z zagranicy.

źródło: GUS

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj