Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. Nowe regulacje mają zwiększyć liczba przedsiębiorców wywiązujących się z obowiązku recyklingu i odzysku.

Projekt ustawy zakłada, że marszałek województwa będzie prowadził rejestr przedsiębiorców: wprowadzających produkty w opakowaniach; prowadzących recykling (lub inny niż recykling proces odzysku); eksportujących odpady opakowaniowe; dokonujących wenątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych; będących organizacjami odzysku opakowań. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Dane w nim zawarte będą jawne i dostępne – w siedzibie urzędu marszałkowskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie do obrotu produktów w opakowaniach będzie możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Proponuje się również, aby organizacje odzysku opakowań uwzględniały w osiągniętym poziomie łącznego odzysku i recyklingu, do końca 2020 r. i latach kolejnych, co najmniej 50 proc. odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych. Organizacje odzysku opakowań zobowiązano również do przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 proc. swoich przychodów, pochodzących z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wydatki poniesione na ten cel będą musiały być udokumentowane.

Nowe regulacje zwalniają natomiast z obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorców wprowadzających do obrotu niewielkie masy opakowań (do 1000 kg), co powinno ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej.

źróło: KPRM

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj