Od 1 sierpnia to sejmik województwa jest właściwy w sprawach tworzenia i likwidacji parków krajobrazowych. Z kolei rady gmin posiadły wyłączną kompetencję do ustanawiania na swoim terenie pomników przyrody – informuje “Rzeczpospolita”.

Takie zmiany wynikają z ustawy z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Jej art. 21 znowelizował stosowne przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880), pozbawiając wojewodów niektórych kompetencji i przekazując je w gestie samorządów.

Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa – tak stanowi znowelizowany od 1 sierpnia art. 16 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Do kompetencji sejmiku należy obecnie również nadanie parkowi krajobrazowemu statutu, w którym określa się jego strukturę organizacyjną. W tej sprawie sejmik również podejmuje uchwałę. Od 1 sierpnia do kompetencji sejmiku województwa należy również wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu. Gminne organy stanowiące są natomiast właściwe w podejmowaniu uchwał w sprawie ustanawiania pomników przyrody.

źródło: Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj