O sześć milionów zwiększy się dofinansowanie projektu “Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 10 listopada marszałek Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisali aneks do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" to ponad 42 mln zł. Dotychczasowe dofinansowanie wynosiło ponad 6,5 mln zł, co stanowiło 15 procent kosztów kwalifikowanych w projekcie. Po zwiększeniu poziomu dofinansowania kwota wsparcia wynosić będzie blisko 13 mln zł, co stanowi 30 procent wartości projektu.

Dolne Miasto jest jedną z czterech gdańskich dzielnic objętych kompleksowym projektem rewitalizacji. Projekt obejmuje zarówno działania o charakterze przestrzennym, jak i społecznym. – Ogromnie cieszy nas to dodatkowe wsparcie, ponieważ przybliża nas do realizacji najbardziej kosztownej części projektu, a więc prac inwestycyjno-budowlanych, które znacząco wpłyną na wizerunek dzielnicy – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

Działania o charakterze społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej w Dolnym Mieście rozpoczęły się już na dobre. A realizowane są wraz z partnerami miasta w rewitalizacyjnym projekcie oraz podmiotami zrzeszonymi w Partnerstwie Społecznym „Dolne Miasto Otwarte: na historię – na siebie – na innych”. Projekty te skierowane są do wszystkich grup wiekowych. Prowadzone są działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży – działa już m.in. Świetlica Ucznia, Młodzieżowa Drużyna Smoczych Łodzi, realizowany jest projekt Dotyk Sztuki. Dorośli korzystać mogą z programów profilaktycznych, poradniczych i wspierających w powstałej Poradni Rodzin.

A jak zmieni się wygląd dzielnicy? W ramach projektu przebudowana zostanie przestrzeń publiczna i infrastruktura podziemna w obrębie pasów drogowych ulic: Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia tych ulic, ciągów pieszo-jezdnych i stref postojowych. Zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wymieniona będzie kanalizacja deszczowa, powstanie aktywny system odprowadzający wody opadowe i gruntowe. Będzie więcej zieleni, w którą wpisze się mała architektura. Wyremontowane i przebudowane zostaną budynki mieszkalne przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej (zarządzanych przez Gdański Zarząd Nieruchomości i Wspólnoty Mieszkaniowe, których zarządy przystąpiły do projektu). Dla celów społecznych i kulturalnych wyremontowane oraz przebudowane zostaną budynki przy ulicach: Dobrej 8A i 8B oraz Jaskółczej 1.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj