Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł z kolejnymi beneficjentami umowy na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu III “Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Unijne wsparcie otrzymają projekty realizowane w Kłodawie, Jarocinie i Boduszewie.

Z Gminą Kłodawa podpisano 6.10.2010 r. umowę nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/10-00 na dofinansowanie w ramach Działania 3.4 "Gospodarka wodno-ściekowa" projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa".
Całkowita wartość – 4 575 350,86 zł
Koszty kwalifikowane – 3 084 614,61 zł
Wartość dofinansowania – 2 621 922,41 zł.

Z Powiatem Jarocińskim  podpisano 7.10.2010 r. umowę nr UDA-RPWP.03.02.02-30-082/10-00 na dofinansowanie w ramach Działania 3.2 "Infrastruktura przyjazna środowisku" projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego’’.
Koszty całkowite: 1 473 182,97 zł
Koszty kwalifikowane: 1 251 603,06 zł
Wartość dofinansowania: 1 063 862,60 zł.

WFOŚiGW w Poznaniu zawarł 8 października 2010 r.  z beneficjentem Mark – Drew Krotecki Marek – Boduszewo umowę o dofinansowaniu w ramach Działania 3.7 "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii" projektu „Budowa kotłowni opalanej biomasą w firmie Mark – Drew Krotecki Marek”
Koszt całkowity projektu – 348.550,60 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane –  261.098,41zł
Wartość dofinansowania – 146.380,31 zł. 

źródło: WFOŚiGW w Poznaniu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj