Wszystkie przedsiębiorstwa w UE produkujące lub importujące do UE więcej niż 1 tonę substancji chemicznych rocznie muszą dokonać ich wstępnej rejestracji do 1 grudnia 2008 r. W przeciwnym razie grozi im wstrzymanie produkcji i importu niezarejestrowanych chemikaliów.

Od 1 czerwca do 1 grudnia br. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) będzie musiała przeprowadzić wstępną rejestrację około 30 tysięcy używanych obecnie substancji chemicznych (kwasów, metali, rozpuszczalników, klejów, substancji powierzchniowo czynnych itd.). Na początku czerwca w życie wejdą przepisy dotyczące substancji chemicznych REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów), dlatego też Komisja i ECHA przypominają przedsiębiorcom o spoczywających na nich obowiązkach.

Wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen, odpowiedzialny za politykę w dziedzinie przedsiębiorstw i przemysłu, i komisarz ds. środowiska Stavros Dimas nie kryją dumy: Pakiet REACH jest najszerzej zakrojonym projektem prawnym w tej dziedzinie w skali świata. Umożliwia skokowy przyrost wiedzy o wykorzystywanych chemikaliach i bezpieczeństwa w ich stosowaniu, chroniąc tym samym ludzkie zdrowie i środowisko. Obaj komisarze podkreślili, że REACH wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa w zakresie użytkowania chemikaliów w całej UE.

Geert Dancet, dyrektor wykonawczy ECHA, podkreślił ze swej strony: – Rozpoczynamy odliczanie do startu wstępnej rejestracji substancji chemicznych. Agencja nie szczędziła wysiłków, by opracowane przez nią wskazówki i narzędzia były przystępne i przejrzyste. Nasza wielojęzyczna strona i pomoc techniczna REACH są do dyspozycji przedsiębiorstw, które zamierzają przystąpić do rejestracji wstępnej drogą internetową.

Komisja zwróciła się do władz państw członkowskich, przedstawicieli branży, krajów trzecich i innych zainteresowanych stron, by również ze swojej strony przypominały przedsiębiorstwom o obowiązku rejestracji.

Kogo dotyczy wstępna rejestracja chemikaliów?

Wszystkie przedsiębiorstwa z siedzibą w UE, które produkują chemikalia w UE lub importują je do UE, powinny dokonać rejestracji wstępnej, jeśli ilość danej substancji wynosi tonę lub więcej rocznie.
Czemu służy rejestracja wstępna?

Rejestracja wstępna jest wymagana, jeśli wytwórca lub importer chemikaliów chce skorzystać z przedłużonych terminów rejestracji właściwej, przysługujących w przypadku większości obecnych dziś na rynku substancji. Przedsiębiorstwa poddane rejestracji wstępnej uzyskają przedłużenie terminu pełnej rejestracji odpowiednio: do 2010, 2013 lub 2018 r.

Przedsiębiorstwo, które nie dokona rejestracji wstępnej, będzie musiało po 1 grudnia br. zawiesić produkcję lub przywóz niezgłoszonej substancji aż do momentu złożenia pełnego wniosku rejestracyjnego do ECHA. Oczekuje się, że liczba wniosków o rejestrację wstępną przekroczy 180 tysięcy. Proces rejestracji umożliwi przedsiębiorcom wymianę informacji o substancjach chemicznych, poszerzając dostęp do szczegółowej wiedzy na ich temat i poprawiając bezpieczeństwo ich stosowania w przyszłości.

Co to jest REACH?

REACH to rozporządzenie UE, zobowiązujące wytwórców i importerów chemikaliów do systematycznej oceny i ograniczania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska, wiążących się z tego typu substancjami. Pierwszy etap obejmuje rejestrację wstępną i rejestrację właściwą.

Rejestracja wstępna obejmuje podstawowe informacje, które należy przekazać ECHA: dane przedsiębiorstwa i nazwa substancji chemicznej. Rejestracja wstępna jest bezpłatna. Procedura ta umożliwi przedsiębiorstwom wymianę danych o rejestrowanych chemikaliach, a tym samym – ograniczenie kosztów.

Rejestracja jest obowiązkiem nałożonym przepisami REACH na producentów i importerów chemikaliów. Wymaga się od nich konsolidacji danych dotyczących własności chemikaliów z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska, oraz towarzyszących im zagrożeń, a także wykazania, że mogą one być bezpiecznie używane. Dokumentacja taka przekazywana jest ECHA.

Rejestracja potrwa od 1 czerwca 2008 r. do 30 maja 2018 r., a dotyczyć będzie prawdopodobnie około 30 tys. substancji chemicznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj