Minister administracji i cyfryzacji po naradzie z przedstawicielami RIO i wojewodami zdecydował o przekazaniu wojewodom nadzoru nad wszystkimi uchwałami gmin wynikającymi z ustawy śmieciowej.

Wiceminister MAC Włodzimierz Karpiński tłumaczył, że za takim rozwiązaniem przemawiają szczególne środki nadzoru, jakimi w kontekście ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dysponuje wojewoda. Chodzi o sytuacje, w których rada gminy nie podejmie np. uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za śmieci w ustawowym terminie. Wtedy wojewoda będzie mógł wówczas wezwać organ stanowiący do jej podjęcia, wyznaczając w tym celu stosowny termin, a po jego bezskutecznym upływie wydać zarządzenie zastępcze ustalające m.in. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za pojemnik o określonej pojemności, wskazać termin i częstotliwość oraz tryb uiszczania opłat, czy też określić wzór deklaracji o wysokości tych opłat na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rady gmin są zobowiązane podjąć ww. uchwały w terminie do 31 grudnia 2012 r. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj