Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 290 mln zł na energooszczędne budynki użyteczności publicznej. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędności.

W ramach drugiego naboru programu Lemur Fundusz przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Program realizowany będzie do 2020 roku.

Energooszczędność ponad wszystko

– Gminy doceniają oszczędności na rachunkach za energię, jakie daje nowoczesny, energooszczędny budynek. Program Lemur jest tu dla nich bardzo pomocny. Po pierwszym roku funkcjonowania programu wprowadziliśmy zmiany, które rozszerzają krąg beneficjentów, upraszczają zarówno wytyczne techniczne jak i zasady umarzania pożyczek – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

– Najwięcej dotychczas złożonych wniosków, bo ponad połowa, dotyczyła budynków klasy A. To świadczy o wysokiej świadomości ekologicznej samorządów i chęci stosowania najlepszych dostępnych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii w nowych budynkach – dodała Zawadzka-Stępniak.

Beneficjenci

Pierwsza edycja programu Lemur zakończyła się w grudniu 2014 roku. Narodowy Fundusz podpisał umowy dofinansowania 21 przedsięwzięć, których koszt całkowity wynosi ponad 125 mln zł. Z tej kwoty niemal 34 mln zł stanowią pożyczki z Funduszu, a 0,5 mln zł – dotacje na dokumentację techniczną.

Narodowy Fundusz zatwierdził także dofinansowanie kolejnych 8 projektów z programu Lemur, które dostaną 17,4  mln zł wsparcia w formie pożyczki i 0,7 mln zł w formie dotacji.

O wsparcie z programu Lemur mogą starać się podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji, a także organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne. Dzięki zmianom wprowadzonym w tym roku wnioski składać mogą także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadające osobowość prawną oraz parki narodowe.

Celem programu Lemur jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Narodowy Fundusz szacuje, że realizacja programu doprowadzi do rocznej oszczędności 23 tys. MWh energii i do redukcji emisji dwutlenku węgla o 4,6 tys. ton rocznie.

Program Lemur wspiera  działania związane z zapisami unijnej Dyrektywy 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przewiduje ona, że po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki, zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością, będą budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Czytaj więcej

Skomentuj