Prezydent Olsztyna podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie oczyszczenia terenu w zakolu Łyny z zalegających tam pozostałości po byłej gazowni. Wartość projektu to prawie 5 mln zł.

– To kontynuacja działań podjętych kilka lat temu. Zrealizowaliśmy na tym terenie badania a teraz usuniemy zanieczyszczenia – poinformował prezydent. 

Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni leżącego przy ulicy Knosały w Olsztynie Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 3.5. Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko 

Wartość całkowita – 4 995 970,00 PLN
Wartość dofinansowania z NFOŚiGW – 3 996 776,00 PLN 

Projekt zakłada:
– demontaż, wywóz i depozycję na odpowiednim składowisku wszystkich elementów istniejącej infrastruktury,
– likwidację zbiornika smół pogazowych wraz z utylizacją przez składowanie na wysypisku odpadów niebezpiecznych,
– odspojenie całej objętości gruntów zanieczyszczonych ponad istniejącym zwierciadłem wód podziemnych oraz zdeponowanie na odpowiednim składowisku,
– niwelację terenu importowanym materiałem niezanieczyszczonym,
– wykonanie bariery pionowej na bazie mieszanin bentonitowych wykonanej w technologii mieszania wgłębnego do głębokości średnio 10 mp.p.t. wzdłuż obrysu całej lub części działki, zależnie od stwierdzonej intensywności i kierunku przepływu wód podziemnych.   

źródło: olsztyn.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj