(2.10) Po trzech latach realizacji kontraktu oddano do eksploatacji zmodernizowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków we Włocławku. Była to największa inwestycja realizowana we Włocławku w ciągu ostatnich 25 lat. Koszt całego przedsięwzięcia obejmującego modernizację oczyszczalni ścieków, gospodarkę osadami i ich utylizację (pozyskanie biogazu) oraz rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej (ponad 30 km) przekracza 27,2 mln euro. Włocławek uzyskał decyzję Komisji Europejskiej (memorandum finansowe) o dofinansowaniu projektu środkami z Funduszu Spójności (wówczas z funduszu przedakcesyjnego ISPA) w wysokości ponad 17,7 mln euro, co stanowi 65-procentowy udział w kosztach kwalifikowanych. Koordynatorem całego projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Generalnym wykonawcą rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków (przy kosztach kontraktu ok. 16 mln euro, czyli 60 mln zł) była Hydrobudowa Włocławek S.A. Modernizacja i rozbudowa włocławskiej oczyszczalni, która powstała w 1983 roku, okazała się konieczna ze względu na wysokie normy polskie i europejskie dotyczące usuwania związków biogennych, głównie azotu i fosforu, trafiających do Wisły i Bałtyku. Przez cały okres modernizacji nawet przez chwilę nie nastąpiło zatrzymanie pracy oczyszczalni. Po modernizacji włocławska oczyszczalnia, usytuowana na lewym brzegu Wisły, umożliwia już usuwanie azotu i fosforu w stopniu zgodnym z normami unijnymi. Biogaz z fermentacji osadów ściekowych wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej pozwoli na podłączenie do oczyszczalni prawobrzeżnej części miasta oraz zlikwidowanie ostatnich szamb. W wyniku realizacji projektu wszystkie ścieki z Włocławka (ponad 123 tys. mieszkańców) trafiać będą do oczyszczalni.

Realizacja inwestycji pozwoliła spełnić zapisy zawarte w dokumentach: "Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010", "Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych" oraz w Traktacie Akcesyjnym o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj