Wsparcie budowy stacji tankowania wodoru, czy rozwój instalacji do produkcji zielonego wodoru – przewiduje projekt rozporządzenia resortu klimatu i środowiska, w którym określono zasady pomocy publicznej dla takich inwestycji finansowanych w ramach KPO.

Na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. udzielenia pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

25 ogólnodostępnych stacji

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że określa on warunki, których spełnienie uprości procedurę udzielania pomocy publicznej na inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru, budowę stacji tankowania wodoru, rozwój, budowę, wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) wskazano, że chodzi o wodorowe inwestycje KPO w tzw. “wiązce”: “Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru”.
Jak wyjaśniono chodzi m.in. o budowę i oddanie do użytku 25 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, w tym bunkrowanie wodoru. Wsparciem będą objęte również projekty badawcze i innowacyjne prowadzące do powstania trzech różnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Chodzi o pomoc finansową na rozwój, budowę, wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnych jednostek transportowych. Na pomoc finansową będą mogły liczyć też projekty zakładające rozwój instalacji i infrastruktury towarzyszącej do produkcji wodoru niskoemisyjnego i odnawialnego, o mocy 320 MW. Wsparcie dotyczy też budowy i wykorzystania elektrolizerów.

4 kategorie

Z projektu rozporządzenia wynika, że pomoc finansowa będzie udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 651/2014 w czterech kategoriach:

  • pomoc na badania,
  • rozwój oraz innowacje,
  • pomoc na ochronę środowiska naturalnego,
  • pomoc na rzecz portów; pomoc regionalna.

Wysokość pomocy

Zgodnie z projektem w ramach “pomocy na badania, rozwój oraz innowacje” będzie można otrzymać do:

  • 20 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt, jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych,
  • 15 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt, jeżeli więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • 7,5 mln euro na studium wykonalności, w przypadku studiów wykonalności poprzedzających działania badawcze.

2 progi wsparcia

Na “pomoc na ochronę środowiska naturalnego” przewidziano dwa progi wsparcia dla przedsiębiorców na jeden projekt inwestycyjny – do 15 mln euro oraz do 50 mln euro. Dla “pomocy regionalnej” będzie to do 100 mln euro. Jeśli chodzi o “pomoc na rzecz portów” będą to również dwa progi wsparcia: do 130 mln euro na jeden projekt inwestycyjny w porcie morskim oraz do 40 mln euro na jeden projekt inwestycyjny w porcie śródlądowym.

Czytaj więcej

Skomentuj