Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie musiał złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele istniejących budynków będą mieli 12 miesięcy na dokonanie zgłoszenia, natomiast w przypadku nowo budowanych nieruchomości czas ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli ogólnopolski rejestr źródeł ciepła, zgromadzi dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz wspierać będzie realizację celu, jakim jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej.

CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym likwidację źródeł niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, ale nie tylko. Docelowo ma także uwzględniać informacje m.in. na temat udzielonego wsparcia finansowego w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, a nie tylko tych opartych na paliwie stałym. Za niedopełnienie obowiązku grożą wysokie kary finansowe.

Deklaracja będzie zawierać podstawowe dane dotyczące nieruchomości, tj. dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa.

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Właściciele domów będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego);
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie miasta.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj