Wojewoda śląski podpisał decyzję zezwalającą na rozpoczęcie budowy zbiornika Racibórz Dolny. Jest to jeden z kluczowych obiektów dla ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry.

To pierwsza w Polsce decyzja wydana w trybie tzw. specustawy z sierpnia 2010 roku (ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych).

Dzięki tej ustawie w jednym postępowaniu ustala się lokalizację, reguluje sprawy własnościowe, zatwierdza projekty podziału nieruchomości objętych wnioskiem, zatwierdza projekt budowlany oraz nadaje się decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności zobowiązuje do wydania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, opróżnienia lokalu i innych pomieszczeń w terminie 90 dni od dnia wydania decyzji, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie i uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa pozostało około 30 nieruchomości zabudowanych i ok. 600 działek gruntowych położonych na terenie przyszłego Zbiornika Racibórz Dolny. Do czasu, gdy decyzja o pozwoleniu na realizację tej inwestycji stanie się ostateczna, nieruchomości będą nabywane w drodze cywilno-prawnej przez inwestora – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W grudniu br. rozstrzygnięty powinien zostać przetarg na wycinkę drzew, w drugim kwartale 2013 roku nastąpi wybór wykonawcy inwestycji i powinny rozpocząć się prace ziemne. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2017 rok.

Zbiornik Racibórz Dolny będzie polderem, w którym woda będzie piętrzona w okresie przejścia wód powodziowych. Jego powierzchnia wynosić będzie 26,3 km kw, pojemność to 185 mln m sześciennych, pojemność docelowa – 300 mln metrów sześciennych. Zbiornik będzie chronił ok. 1,3 mln ludzi mieszkających w obrębie jego oddziaływania. Koszt inwestycji to ok. 1,7 mld złotych.

Pierwszy zamysł budowy zbiornika przeciwpowodziowego w okolicach Raciborza pojawił się po wielkiej powodzi w 1882 roku. W 1905 roku powstało pierwsze studium przewidujące budowę zbiornika o pojemności 640 mln m sześciennych. W 1957 roku powstała pierwsza koncepcja budowy zbiornika o pojemności 326 mln m sześciennych. W 1978 roku minister rolnictwa przyjął studium generalne zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Górnej Odry ze zbiornikiem Racibórz. W 1989 roku rozpoczęto budowę polderu Buków, inwestycję zakończono w 2002 roku. W 2004 roku podjęta została przez wojewodę śląskiego decyzja o lokalizacji zbiornika Racibórz. W październiku 2012 roku regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach wydał postanowienie o uzgodnieniu warunków realizacji budowy zbiornika Racibórz.

źródło: katowice.uw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj