Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez ministra środowiska, projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest m.in. transpozycja do polskiego systemu prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz uzupełnienie transpozycji postanowień tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

"Zobowiązania nałożone na państwa członkowskie, wynikające z tej Dyrektywy, polegają na konieczności opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, koordynacji działań we wspólnie zarządzanych dorzeczach międzynarodowych, a także opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym i zapewnienia szerokiego procesu konsultacji społecznych. Zważywszy na geograficzne zróżnicowanie UE, jak też zróżnicowanie obszarów zamieszkałych, dyrektywa przewiduje pewną swobodę w ustalaniu przez państwa członkowskie poziomu wymaganej przez nie ochrony, jak również środków, które należy podjąć dla zapewnienia ustalonego poziomu ochrony. Projekt ustawy przewiduje także zweryfikowanie i poprawienie tych przepisów obowiązującej ustawy, które utrudniają prawidłowe stosowanie ustanowionego Prawem wodnym systemu gospodarowania wodami, w zakresie wprowadzanych zmian" – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj