Z dniem 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (fundusz celowy, posiadający osobowość prawną) przekształcił się w państwową osobę prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Państwowa osoba prawna przejęła całość zadań przekształcanego funduszu celowego oraz jego nazwę.

Przekształcenia dokonano w celu dostosowania NFOŚiGW do nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych, zawartych w ustawie o finansach publicznych, odnoszących się do jednostek sektora finansów publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2010 r.:

– mienie, w tym nieruchomości, należności i zobowiązania państwowego funduszu celowego stały się mieniem, należnościami i zobowiązaniami państwowej osoby prawnej;
– akcje, udziały i obligacje posiadane przez fundusz celowy stały się własnością państwowej osoby prawnej;
– pracownicy biura funduszu celowego stali się pracownikami biura państwowej osoby prawnej.
– nazwa „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” będzie używana przez państwową osobę prawną.

Z uwagi na te zmiany, Narodowemu Funduszowi nadany został nowy numer REGON  142137128. Natomiast dotychczasowy numer identyfikacji podatkowej NIP 5220018559 przechodzi na następcę prawnego i pozostaje niezmieniony.

Narodowy Fundusz będzie prowadził samodzielną gospodarkę finansową.   

Statut określający organizację wewnętrzną Narodowego Funduszu jako państwowej osoby prawnej, tryb działania jego organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw, nada minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Zachowano ciągłość funkcjonowania organów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej. Osoby wchodzące w skład organów przekształcanego funduszu celowego będą wykonywały swoje funkcje do czasu powołania organów państwowej osoby prawnej.

Umowy zawarte przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z beneficjentami przed dniem 1 stycznia 2010 r. zachowują swoją moc do czasu ich wygaśnięcia, a środki pieniężne oraz odzyskane należności, przejęte po funduszu celowym zostaną przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Narodowy Fundusz będzie koncentrował się na udzielaniu wsparcia finansowego programom i przedsięwzięciom o znaczeniu krajowym lub ponadlokalnym, o dużym stopniu skomplikowania.

Istotną zmianą jest wprowadzenie mechanizmu zobowiązań wieloletnich zastępującego dotychczasowy system zamkniętych subfunduszy. Mechanizm ten prowadzi do powstawania po stronie Narodowego Funduszu zobowiązań wieloletnich związanych z finansowaniem z ogólnej puli środków NFOŚiGW celów wspieranych dotychczas z rachunków subfunduszy. Limity tych zobowiązań będą zależne od wysokości przychodów uzyskiwanych z określonych źródeł (źródeł przychodów dotychczasowych subfunduszy) oraz kosztów obsługi tych przychodów.

Środki Narodowego Funduszu będą mogły być przeznaczane na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. Od 2011 r. nie będzie możliwe bezpośrednie przekazywanie środków tym jednostkom; kwota dofinansowania będzie przekazywana poprzez rezerwę celową utworzoną w budżecie państwa.
       
Formy finansowania ze środków NFOŚiGW

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez Narodowy Fundusz odbywało się będzie przy pomocy dotychczasowych instrumentów, tj. pożyczek, klasycznych dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nagród, ale także instrumentów nowych:
częściowych spłat kapitału kredytów bankowych;
dopłat do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji.
   
Współpraca NFOŚiGW  z bankami

Narodowy Fundusz będzie udostępniać bankom środki finansowe z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych. Wybór banków współpracujących przy udzielaniu dopłat do oprocentowania i dokonywaniu częściowych spłat kapitału kredytów bankowych będzie odbywał się bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, tak aby zapewnić możliwie szeroki dostęp banków do instrumentów finansowych NFOŚiGW pobudzających akcje kredytową.

Współpraca NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy w zakresie udzielania pożyczek i dotacji

W celu poprawy efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na programy i przedsięwzięcia o znaczeniu lokalnym zapewniono możliwość przekazywania przez NFOŚiGW wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej będącym samorządowymi osobami prawnymi środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii. 

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj