Większość zapisów podpisanej we wtorek przez prezydenta nowelizacji wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Czego dotyczyć będą zmiany?

Uchwalona ustawa jest efektem prac parlamentu nad projektem rządowym wniesionym do laski marszałkowskiej w lipcu 2014 r. (druk sejmowy nr 2656). Zmianie uległo w sumie 45 zapisów. Jak podaje kancelaria prezydenta: „Celem ustawy jest poprawa funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych, zarówno własnych, jak i zleconych, przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Zmiany dotyczą kilku grup tematycznych. Przede wszystkim samorządy otrzymają większą samodzielność oraz elastyczność działania. Znowelizowana ustawa ułatwia też współpracę między gminami oraz ich dobrowolne łączenie się między sobą. Zmiany służące usprawnieniu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego mają na celu ułatwienie realizacji zadań, jakie gminy, powiaty  i samorządy województw wykonują na rzecz obywateli. Temu celowi ma służyć możliwość zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych (centra usług), a także stworzenie podstawy prawnej do tworzenia związków powiatowo-gminnych, których powoływanie ma przyczynić się do lepszej współpracy między tymi jednostkami samorządu. Ponadto zmian dokonano w:

  • przepisach o podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku leśnym.
  • przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni.
  • zmiany o charakterze deregulacyjnym i doprecyzowującym w przepisach materialnego prawa administracyjnego normującego zadania samorządu terytorialnego.

Przed 1 stycznia 2016 r. w życie wejdzie przepis (art. 57) zakazujący zmieniania górnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 r., który zacznie obowiązywać z dniem następnym po ogłoszeniu oraz kilku innych przepisów, np. dotyczących usuwania drzew – wejdą one w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj