W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jest to pierwszy projekt wdrażany przez WFOŚiGW w Poznaniu, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki odpadami. Projekt „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” zakłada uporządkowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 14 gmin powiatów gnieźnieńskiego oraz wrzesińskiego, zamieszkiwanych przez 212,6 tys. osób.

Głównym elementem planowanego przedsięwzięcia będzie budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Lulkowo, wyposażonego m.in. w:
– sortownię zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości ok. 56 000 Mg/rok wraz z linia sortowniczą (doczyszczania) odpadów surowcowych oraz linią sortowniczą dla komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego,
– instalację do stabilizowania/kompostowania odpadów o przepustowości ok. 28 000 Mg/rok,
– plac magazynowania i demontażu odpadów wielkogabarytowych,
– urządzenia do rozdrabniania i frakcjonowania gruzu budowlanego.

W ramach projektu powstanie również stacja przeładunkowa odpadów w miejscowości Bardo.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj