Gołdap w województwie warmińsko-mazurskim otrzyma przeszło 5 mln zł dofinansowania na modernizację ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wsparcie unijne przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt, warty w sumie ponad 10 mln zł, będzie współfinansowany z Funduszu Spójności, Banku Ochrony Środowiska oraz ze środków własnych beneficjenta.

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gołdapi pod kątem gospodarki osadowej, budowę sieci wodociągowej  (1,24 km) i kanalizacji sanitarnej (1,22 km) w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna, a także przebudowę zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody Gołdap. W efekcie tych prac blisko 150 osób skorzysta z ulepszonej kanalizacji i oczyszczania ścieków.

Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania osiągnie poziom 0,52 tys. ton na rok. Z kolei ilość uzdatnianej wody po zakończeniu całego projektu wyniesie ponad 700 tys. m3 na rok. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków ma także przynieść specjalny produkt końcowy z przetworzonego osadu – który po uzyskaniu decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwalifikującej go jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby – przestanie być odpadem (o znacznie ograniczonych możliwościach wykorzystania).

– Pewne elementy gołdapskiej oczyszczalni ścieków są jeszcze z 1995 r. Jej modernizacja jest więc konieczna i to podwójnie, ponieważ to niezbędny element starań o zachowanie czystości środowiska. To, co nas satysfakcjonuje, to wiele usprawnień w zakładzie. Osad będzie znacznie lepiej przetwarzany, nie będzie kilka razy nawadniany i dzięki temu nie będzie odcieków, które mogą przedostawać się do gleby. Ponadto z naszej otwartej komory fermentacyjnej uzyskamy odzysk ciepła i będziemy mogli ogrzewać wszystkie pomieszczenia w obiekcie, tzn. budynek prasy, budynek socjalny i budynek magazynu. Zostanie także dobudowany punkt przetwarzania osadów dowożonych. Współpracujemy w teraz z sześcioma oczyszczalniami w terenie i czyścimy kanalizację, więc te wszystkie dodatkowe surowce będziemy mogli zagospodarować efektywniej – powiedziała uczestnicząca w uroczystości podpisania umowy Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Gołdapi Barbara Sereda.

Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Inwestycja o wartości ponad 10 mln zł, otrzyma dotację w wysokości 5,3 mln zł,  przewiduje się zaangażowanie środków własnych beneficjenta (2,7 mln zł) oraz finansowanie z Banku Ochrony Środowiska S.A. (kredyt 328 tys. zł).

Rozpoczęcie robót budowanych planowane jest na III kwartał 2018 r., całkowite zakończenie projektu – na koniec roku 2019.

Źródło: NFOŚiGW, PWiK Gołdap

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj