Wyliczając kwotę potrzebną na sfinansowanie bieżących wydatków potrzebnych na rozwój ITPO i biogazowni komunalnych opierano się na wyliczeniach z Instytut Ochrony Środowiska, zasięgano też opinii zainteresowanych – wynika z odpowiedzi Anny Moskwa, ministra klimatu i środowiska na pytania parlamentarzystów Polski 2050.

Minister zastrzega przy tym, że nie ma odrębnego dokumentu stanowiącego analizę określającą optymalną wysokość środków przeznaczonych na te cele.

Pytania Polski 2050

W swojej interpelacji (nr 37990) posłowie Joanna Mucha, Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, Michał Gramatyka, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch i Paweł Zalewski z Koła Parlamentarnego Polska 2050 pytali między innymi o sposób wyliczenia kwot, które zdaniem autorów programów wsparcia budowy ITPO i biogazowni komunalnych – będą potrzebne na wparcie tych instalacji.

Na program rozbudowy ITPO Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował na ten pulę 3 mld zł., na program rozwoju biogazowni komunalnych o połowę mniej.

Oto pytania jakie pojawiły się w interpelacji:

Pytanie 2 interpelacji nr 37990: Czy MKiŚ dysponuje analizą, na podstawie której Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie „Racjonalna gospodarka odpadami” największą pulę środków przeznaczył na inwestycje w termiczne przekształcanie odpadów? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie tej analizy.

Pytanie 3 interpelacji nr 37990: Czy w opinii MKiŚ potrzeby inwestycyjne dla instalacji recyklingu materiałowego i biologicznego (w tym kompostowni i instalacji do fermentacji metanowej) wymagają tak istotnie mniejszych nakładów? Jakie analizy stoją za przyjętymi poziomami dofinansowań w ramach programu z pytania nr 2. Proszę o udostępnienie tych analiz.

Odpowiedzi Anny Moskwy

– Według wiedzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie istnieje odrębny dokument stanowiący analizę określającą optymalną wysokość środków przeznaczonych na inwestycje w zakresie termicznego przekształcania odpadów – odpowiada Anna Moskwa.

Zastrzega jednak, że zapotrzebowanie inwestycyjne w różnych perspektywach zostało najpełniej przedstawione w opracowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dokumencie pn. Ocena luki inwestycyjnej (potrzeb inwestycyjnych) w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027 oraz informacje o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury do zagospodarowania odpadów są przedstawione w załączniku do niniejszego planu, który zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. został wprowadzony jako załącznik do Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.

Ponadto przeznaczenie większej puli środków na część 3) programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami – Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne jest również pochodną źródła finansowania, gdzie projekty związane z gospodarowaniem odpadami inne niż ujęte w części 3) programu są finansowane ze środków w ramach zobowiązania wieloletniego, o którym mowa w art. 401 c ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dostępność środków i zdanie inwestorów

Minister klimatu i środowiska dodaje, że poziom dofinansowania uwarunkowany jest także dostępnością środków, regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej oraz doświadczeniem NFOŚiGW w finansowaniu tego typu przedsięwzięć zarówno ze środków krajowych jak i Unii Europejskiej. 2 Art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach(Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)

– Odnosząc się do szacowanych potrzeb inwestycyjnych dla instalacji recyklingu materiałowego i biologicznego (w tym kompostowni i instalacji do fermentacji), informuję, iż sporządzona przez Instytut Ochrony Środowiska Ocena luki inwestycyjne wskazuje również na niewystarczające moce przerobowe w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów – odpowiada Anna Moskwa.

Dodaje, że ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie potwierdzi realne zapotrzebowanie oraz gotowość inwestorów do wybudowania brakującej infrastruktury do przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów w wyniku fermentacji metanowej i kompostowania.

Uzupełnienie systemu

Anna Moskwa zwraca uwagę, że gospodarka odpadami powinna być oparta na realizacji hierarchii sposobów postępowania z odpadami określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach , zgodnie z którą w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów.

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec należy odpowiednio zagospodarować, w szczególności przez przygotowanie do ponownego użycia lub recykling. – Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że priorytetem na najbliższe lata powinien być dalszy rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz infrastruktury zapewniającej ich recykling, a spalarnie lub współspalarnie odpadów powinny być traktowane jako uzupełnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi – konkluduje Anna Moskwa.


Biogaz z odpadów komunalnych i osadów ściekowych do wytwarzania energii. Można składa wnioski. W puli 1,5 mld zł


7 pytań o MBP. Interpelacja poselska do MKiŚ dot. rozporządzenia


 

Czytaj więcej

Skomentuj