Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosował apel do prezydenta Bronisława Komorowskiego o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z konstytucją.

"Podstawową przesłanką przemawiającą za złożeniem do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie zgodności Ustawy z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, są daleko idące poważne obiekcje odnośnie zgodności zarówno jej postanowień – jak i trybu ich wprowadzenia – z przepisami Ustawy Zasadniczej. Uwagi nt. niezgodności z Konstytucją zgłaszamy nie tylko my, jako przedstawiciele sektora bezpośrednio dotkniętego planowaną rewolucją, ale przede wszystkim Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, pracownicy Biura Legislacyjnego Senatu, wybitne autorytety prawa konstytucyjnego, a także prawnicy renomowanych kancelarii prawnych. Niemal wszyscy przedstawiają pod adresem ustawy zarzuty „wagi ciężkiej”. Wszystkie te osoby wyrażają też głębokie zaniepokojenie bardzo niskim poziomem legislacyjnym Ustawy oraz sygnalizują niebezpieczeństwa wynikające z jej niezgodności z przepisami Konstytucji. Daleko idące wątpliwości rodzi także problematyka zgodności Ustawy z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi o wzajemnej ochronie inwestycji, a także z prawem Unii Europejskiej" – czytamy w apelu.

źródło: ZPGO

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj