Ministerstwo Energi opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 r.

Opublikowanie rozporządzenie wynika z obowiązku nałożonego na Radę Ministrów ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dotyczy ono określenia maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 roku.

Projekt zakłada wartość równą “0” dla maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, z uwagi na fakt zakwestionowania przez Komisję Europejską mechanizmu konkurencyjności aukcji w toczącym się obecnie postępowaniu zatwierdzającym program pomocy SA.43697 – Polski system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii oraz ulg dla odbiorców energochłonnych.

Ministerstwo Energii uważa, że brak wskazania w rozporządzeniu maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 roku ma pozwolić na zakończenie postępowania notyfikacyjnego. Resort podkreśla, że w toczących się pracach nad nowelizacją ustawy o OZE kwestia ta została ostatecznie rozwiązana.

– Brak wskazania wartości da wyraźny sygnał do komisji Europejskiej, iż Polska chce doprowadzić jak najszybciej do konkurencyjnego rynku OZE. Przeprowadzenie natomiast zaplanowanych na rok bieżący aukcji doprowadzi do dramatycznego wydłużenia procesu wydania decyzji notyfikacyjnej przez Komisję europejską – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Zgodnie z Krajowym Planem Działań w zakresie OZE Polska zobowiązała się do produkcji energii elektrycznej z OZE na poziomie 32,4 TWh, przy końcowym zużyciu energii na poziomie 169,8 TWh do 2020 roku. Aby zrealizować założony cel 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii finalnej brutto w 2020 roku, należy odpowiednio zaprogramować wolumen produkcji energii na 2018 rok oraz kolejne lata. W 2018 roku planowana jest sprzedaż wolumenu energii elektrycznej technologii wykorzystujących: energię promieniowania słonecznego, biogaz rolniczy, a także biomasę.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj