Komisja zaproponowała dzisiaj ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi lub przemysłem. Celem jest przyspieszenie przejścia do osiągnięcia zielonej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy oraz zwiększenie odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Partnerstwa europejskie przewidziane zostały w programie „Horyzont Europa” w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027). Mają one na celu poprawę i przyspieszenie utworzenia i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w różnych sektorach poprzez mobilizację środków publicznych i prywatnych. Przyczynią się również do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i wzmocnienia przestrzeni badawczej.

Partnerstwa otwarte są dla szerokiego grona partnerów publicznych i prywatnych, takich jak przemysł, uniwersytety, organizacje badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacje i organizacje pozarządowe.

UE zapewni finansowanie w wysokości prawie 10 mld euro, które partnerzy uzupełnią o co najmniej równoważną kwotę. Oczekuje się, że ten łączny wkład przyczyni się do uruchomienia dodatkowych inwestycji wspierających transformację i wywarcia długoterminowego pozytywnego wpływu na zatrudnienie, środowisko i społeczeństwo.

Proponowane zinstytucjonalizowane partnerstwa europejskie mają na celu poprawę gotowości i reagowania UE na choroby zakaźne, opracowanie wydajnych niskoemisyjnych statków powietrznych na potrzeby ekologicznego lotnictwa, wspieranie wykorzystania odnawialnych surowców biologicznych w produkcji energii, zapewnienie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie technologii i infrastruktury cyfrowej oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego. Znalazły się wśród nich także partnerstwa na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz czystego wodoru.

Partnerstwo na rzecz ekologicznej Europy opartej na obiegu zamkniętym przyczynić ma się do realizacji celów klimatycznych UE na 2030 r., torując drogę dla neutralności klimatycznej w 2050 r., a także zwiększyć zrównoważony charakter i obieg zamknięty systemów produkcji i konsumpcji. Jego celem jest rozwój i rozszerzenie zrównoważonego środowiskowo wyboru dostawców i przetwarzania biomasy na bioprodukty, a także wspieranie wprowadzania innowacji opartych na biotechnologii na szczeblu regionalnym, przy aktywnym udziale podmiotów lokalnych oraz z myślą o odbudowie obszarów wiejskich, regionów przybrzeżnych i peryferyjnych.

Z kolei partnerstwo na rzecz czystego wodoru ma przyspieszyć rozwój i wdrożenie europejskiego łańcucha wartości dla czystych technologii wodorowych, przyczyniając się do powstania zrównoważonych, bezemisyjnych i w pełni zintegrowanych systemów energetycznych. Skupi się ono na produkcji, dystrybucji i magazynowaniu czystego wodoru oraz na dostawach do sektorów trudnych do dekarbonizacji, takich jak przemysł ciężki czy zastosowania w transporcie ciężkim.

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia zostanie przyjęty przez Radę UE po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj