Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 18 czerwca 2015 r. ustawę z 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2016 r.

Nadrzędnym celem nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest przede wszystkim potrzeba zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.).

Ustawa dotyczy konieczności osiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz potrzeby doprecyzowania definicji, wymagań dotyczących odpowiedzialności producenta, wymagań w odniesieniu do punktów zbierania pojazdów oraz wymagań odnośnie prób strzępienia pojazdów.

Bez opłat i dopłat

Podpisana nowela zakłada m.in. likwidację opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł za pojazdy sprowadzane z UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz systemu dopłat dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu. Nowe prawo wprowadza zasadę, że prowadzący stacje demontażu – przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji (PWE) zarejestrowanego w kraju UE lub EOG – nie będą pobierać opłaty od jego właściciela. Jednocześnie w przepisach określono przypadki, kiedy opłata będzie mogła być pobierana.

Prowadzący stacje demontażu prorokują, iż przez brak dopłat wielu z nich nie wytrzyma konkurencji ze strony podmiotów nielegalnie demontujących samochody.

Sieć po nowemu

Wprowadzający na terytorium kraju ponad 1000 pojazdów jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów (w tym co najmniej jedna stacja demontażu) położone w różnych miejscowościach. W praktyce oznacza to, że wprowadzający będzie musiał zapewnić w kraju funkcjonowanie co najmniej 48 stacji lub punktów.

Z kolei wprowadzający na rynek nie więcej niż 1000 pojazdów rocznie jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach.

W noweli zmienia się też przepisy dotyczące opłaty za brak sieci. Ma być ona zależna od liczby wprowadzanych pojazdów, liczby dni, w których nie zapewniono sieci i liczby brakujących elementów sieci (stacji demontażu lub punktów zbierania).

Kary

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z PWE uiszcza opłatę. Następstwem niewykonania tego obowiązku przez co najmniej dwa kolejne lata jest podwojenie stawki opłat.

Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wyniesie: 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%. A w przypadku, gdy brakuje więcej niż 5% to opłata wyniesie 0,1 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów.

Wpływy z opłat będą przekazywane na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, a 5% ich wysokości będzie dochodem województwa. Pieniądze z kar i opłat mają być przeznaczane na wspieranie działań zapobiegających nielegalnemu demontażowi pojazdów

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj