Minister Andrzej Kraszewski rozpoczyna dalsze prace nad realizacją Białowieskiego Programu Rozwoju (BPR). Zgodnie z dotychczasowymi negocjacjami, projekt poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego i kompleksowego wsparcia rozwoju gmin regionu będzie realizowany etapami.

W pierwszej fazie możliwe jest poszerzenie w granicach wypracowanych po dotychczasowych konsultacjach zespołu ds. Powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. Proponowany zasięg terytorialny poszerzenia wynosi około 10,5 tys. ha. 
 
Rozwiązanie polegające na stopniowym powiększeniu Białowieskiego PN pozwoli radom gmin oraz mieszkańcom ocenić, czy w przyszłości zdecydują się na dalsze poszerzenie jego granic i uruchomienie finansowania kolejnych projektów. W  pierwszym etapie do dyspozycji gmin postawiona zostanie kwota proporcjonalna do powierzchni przekazanej na rzecz powiększenia Parku.

Minister środowiska przesyłał do starosty hajnowskiego oraz wójtów gmin: Białowieża, Hajnówka i Narewka wzór porozumienia, którego stronami będą Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, Białowieski Park Narodowy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jest to krok poprzedzający głosowanie rad gmin nad zgodą na poszerzenie granic Białowieskiego Parku Narodowego. Wynika on z ustaleń zawartych podczas spotkania w Hajnówce 17 września 2009 r. 
 
Propozycja porozumienia określa m.in. obowiązki Stron. Zgodnie z nim minister środowiska zobowiązuje się m.in.: zapewnić udział przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w Radzie Naukowej Białowieskiego Paku Narodowego, włączyć do proponowanych granic poszerzonego Parku jedynie nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, a także aktywnie uczestniczyć w uruchamianiu „Platformy Współpracy dla Puszczy Białowieskiej”, która będzie wspomagać beneficjentów Białowieskiego Programu Rozwoju.
 
Za pełną realizację Programu po uzyskaniu zgody rad gmin puszczańskich na poszerzenie granic Białowieskiego PN w uzgodnionym wariancie oraz za rozdzielenie środków finansowych BPR wśród gmin i wystawienie promes gwarantujących trwałość finansowania dla projektów odpowiedzialny byłby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z kolei do zadań Białowieskiego Parku Narodowego należałoby umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu hajnowskiego znajdujących się w granicach Parku i gmin z nim graniczących, bezpłatnego zbioru jagód, grzybów, ziół oraz runa leśnego na terenie Parku z wyłączeniem obszarów ochrony ścisłej.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zobowiązane będzie do sprzedaży drewna opałowego dla mieszkańców gmin Białowieża, Narewka i Hajnówka oraz surowca drzewnego dla warsztatów rzemieślniczych mających swoją siedzibę na terenie tych gmin – w ilości i o jakości porównywalnej z tą sprzed powiększenia obszaru Białowieskiego Parku Narodowego.
 
Natomiast jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do aktywnego informowania lokalnej społeczności o projekcie poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego, a także do bezzwłocznego przeprowadzenia głosowania organów uchwałodawczych nad akceptacją wariantu powiększenia obszaru Białowieskiego Parku Narodowego. 
 
Jeśli porozumienie zostanie zaakceptowane, rady gmin otrzymają projekt rozporządzenia Rady Ministrów określający nowe granice Białowieskiego Parku Narodowego. 
 
Propozycja porozumienia to efekt trwających od czerwca 2009 r. negocjacji zapoczątkowanych przez ministra Macieja Nowickiego, poprzednika ministra Kraszewskiego, w roku 600. rocznicy objęcia ochroną Puszczy Białowieskiej. Z tej okazji minister Nowicki zaproponował mieszkańcom gmin puszczańskich realizację kompleksowego programu wsparcia rozwoju regionu przy jednoczesnym poszerzeniu obszaru Parku Narodowego. 

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj