Od 6 do 29 lipca Urząd Miejski w Bielsku-Białej prowadzi konsultacje społeczne w sprawie projektów kilku uchwał dotyczących gospodarowania odpadami. Zainteresowane osoby mogą na specjalnym formularzu składać swoje wnioski i uwagi w sprawie uchwał.

W konsultacjach mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Muszą jednak pamiętać, aby dokonać tego na specjalnie przygotowanym formularzu dostępnym na stronie urzędu miasta.

W ramach konsultacji procedowane są zmiany m.in. w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów czy w budzącej emocje sprawie odbioru odpadów z nieruchomości o charakterze letniskowym.

Z punktu widzenia mieszkańca najważniejsze są dwie zmiany, a mianowicie wprowadzenie zniżki opłat dla osób, które posiadają przydomowe kompostowniki (zniżka 5 zł od stycznia 2021) oraz obowiązkowe prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jak objaśniają w bielskim ratuszu, wiąże się to z brakiem możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów (tak jak to było do tej pory). Wszyscy obowiązkowo zaczną segregować śmieci od stycznia 2021 roku.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy i transponowania jej zapisów do prawa miejscowego.

Czytaj więcej

Skomentuj