Bielsko-Biała uporządkuje w najbliższych latach krajobraz: z ulic i budynków zniknie około 40 proc. istniejących obecnie reklam – podał w czwartek bielski magistrat. Umożliwia to przyjęta przez radę miejską uchwała porządkująca ład przestrzenny.

Rozpoczyna się porządkowanie ładu przestrzennego w Bielsku-Białej. 2 lutego Rada Miejska podjęła uchwałę o uporządkowaniu reklam w mieście. W bardzo szczegółowy sposób ustala ona zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych dla obiektów o różnych funkcjach czy małej architektury – poinformował UM w Bielsku-Białej.

Od lat, nie tylko w Bielsku-Białej, słychać narzekania na zaśmiecanie przestrzeni miejskiej reklamami, które nie tylko szpecą miasto, ale poprzez swoją liczbę utrudniają kierowcom widzenie znaków drogowych. To powód, dla którego Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła tzw. uchwałę reklamową regulującą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; a także ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – czytamy w informacji.

Celem przyjętych w uchwale zapisów jest:
–    ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego,
–    uporządkowanie przestrzeni publicznej miasta,
–    poprawa estetyki i jakości przestrzeni,
–    ochrona wyjątkowych walorów krajobrazowych Bielska-Białej, a co za tym idzie także poprawa wizerunku naszego miasta.

Szczegółowe zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych

Uchwała reklamowa ustala bardzo szczegółowe zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych dla obiektów o różnych funkcjach, a także dla obiektów małej architektury. Będzie obowiązywała w podziale miasta na dwa obszary, gdzie będą obowiązywały różne zasady i warunki, przy czym te bardziej restrykcyjne dotyczyć będą obszaru I – czyli ścisłego centrum miasta, gdzie występuje najwięcej obiektów zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską. Obszar II obejmuje pozostałą część miasta.

Jak osiągnąć kompromis?

Ten temat był bardzo długo procedowany z dwóch powodów. Pierwszym było to, że samorządowcy zastanawiali się nad rozwiązaniami, które zlikwidują nielegalne reklamy i szpecące miasto, a jednocześnie zapewnią branży reklamowej działającej zgodnie z prawem okres, w którym będą mogli dostosować swoją działalność do nowych rozwiązań, które przyjęła Rada Miejska. Drugą przesłanką były liczne wnioski i poprawki złożone przez podmioty zainteresowane kształtem uchwały reklamowej. Nad każdym z wniosków radni dyskutowali i w głosowaniu decydowali o jego przyjęciu bądź odrzuceniu.

Okres dostosowawczy od 2 do 5 lat

Ostatecznie większość radnych obradujących 2 lutego w sali sesyjnej bielskiego Ratusza przyjęła uchwałę z uwzględnieniem poprawki Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego. Uchwała z poprawką przewiduje 5-letni okres dostosowawczy dla tablic i urządzeń reklamowych nieumieszczonych na obiektach budowlanych oraz billboardów w obszarze II oraz 2-letni okres dostosowawczy dla pozostałych tablic i urządzeń reklamowych.

Przepisy wynikające z uchwały reklamowej wejdą w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jak się szacuje, na terenie miasta prawie 40 proc. reklam jest usytuowanych niezgodnie z przepisami prawa. Dlatego zostaną podjęte działania zmierzające do ich usunięcia.


Kraków. Znikają banery i inne nośniki reklam. To efekt wejścia w życie uchwały krajobrazowej [ZDJĘCIA]


 

 

Czytaj więcej

Skomentuj