W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W dokumencie zawarto również zmiany, które – wbrew tytułowi całego projektu – wcale nie dotyczą pomocy uchodźcom, a m.in. przepisy, które odblokowują rozwój produkcji energii z biomasy i zakładają możliwość użycia na zakup paliw środków pierwotnie przewidzianych na budowę dróg.

Znalazły się w nim także zapisy wzmacniające Agencję Rezerw Materiałowych w zakresie tworzenia rezerw paliw.

Biogaz

W projekcie znalazły się również zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które mają ułatwić udział wytwórców biogazu w aukcjach a ogłoszenie samych aukcji możliwe będzie jeszcze w tym roku.

“Dzięki tej zmianie możliwe będzie przeprowadzenie aukcji dla biogazu jeszcze w 2022 r., co pozwoli na szybsze rozpoczęcie planowanych do realizacji inwestycji w źródła wytwórcze biogazu. Intensyfikacja rozwoju wytwarzania biogazu jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i krajowym” – napisano w uzasadnieniu do projektu zmian.

Zwrócono uwagę, na rozszerzenie ustawowego katalogu obiektywnych przesłanek (równocześnie specyficznych dla technologii biogazowej), których wystąpienie zwalniałoby z obowiązku nałożenia na inwestora kary za niedostarczenie 85 proc. wolumenu energii wykazanego w zwycięskiej ofercie aukcyjnej.

Aukcje

Dodano, że zmiana oczekiwana jest przez branżę biogazową, która wskazywała dotychczasowe brzmienie przepisów za barierę uniemożliwiającą uczestnictwo wytwórców biogazu w aukcjach.

“W efekcie rozwój sektora biogazu w Polsce opiera się na instalacjach do 1 MW, które są wyłączone z obowiązku udziału w aukcjach zgodnie z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej w tym sektorze” – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Pieniądze z dróg na paliwa

W „ustawie zmieniającej ustawę” znalazły się w także zapisy, które umożliwiają przekierowanie w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS), aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne oraz uzupełnić zapasy.

Zaproponowane przepisy mają pozwolić na stworzenie zapasów węgla kamiennego i ograniczenie ryzyka wzrostu ubóstwa energetycznego, które w krajowych warunkach jest związane głównie z pokrywaniem zapotrzebowania na ciepło. O te zapisy pytali posłowie w trakcie debaty.

Czytaj więcej

Skomentuj