Mierniki hałasu na 10 budynkach w sposób ciągły monitorują hałas w mieście. To pierwsze tego typu urządzenia w Bydgoszczy. O źródłach hałasu w mieście można dowiedzieć się korzystając z nowej mapy akustycznej.

„Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy” stanowi najbardziej aktualne źródło danych na temat klimatu akustycznego miasta. Poszczególne mapy, wchodzące w skład opracowania, odnoszą się do podstawowych źródeł hałasu, jakie występują w Bydgoszczy, a więc do hałasu drogowego, tramwajowego, przemysłowego, kolejowego i lotniczego. W skład opracowania wchodzi również część opisowa, zawierająca szczegółowe informacje m.in. na temat miasta, źródeł hałasu, metod opracowania mapy, uwarunkowań akustycznych wynikających z opracowań planistycznych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zestawienia tabelaryczne wyników przeprowadzonych analiz i obliczeń.

Największy wpływ na klimat akustyczny miasta ma hałas drogowy. Z analiz statystycznych wynika, że około 88 proc. mieszkańców Bydgoszczy nie jest narażonych na hałas przekraczający wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem długookresowym dla pory dzienno–wieczorno–nocnej (wskaźnik LDWN). Około 1 proc. mieszkańców narażonych jest na przekroczenia większe niż 10 dB. Natomiast pozostałe źródła hałasu (hałas kolejowy, tramwajowy, przemysłowy i lotniczy) powodują niewielkie przekroczenia wyrażone wskaźnikami długookresowymi dla pór dzienno–wieczorno–nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN), mieszczące się w przedziale do 5 dB.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj