Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach uruchomiło instalację oczyszczania spalin przemysłowych. Tym samym terminowo zakończono projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Układ oczyszczania spalin zbudowany w lokalnej ciepłowni przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie.

Projekt suwalskiego PEC budowy instalacji oczyszczania spalin dofinansowany został przez NFOŚiGW w listopadzie 2018 r. kwotą ponad 8 mln zł niskooprocentowanej pożyczki. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł niemal 13,7 mln zł.

Nowo zbudowana instalacja oczyszczania spalin składa się z trzech połączonych systemów: odpylania, którego zadaniem jest usuwanie cząstek stałych ze spalin; odazotowania, odpowiedzialnego za usuwanie związków azotu, w którym wykorzystany jest niekatalityczny system redukcji NOx oraz półsuchej metody odsiarczania.

Suwalska instalacja obsługuje kocioł wodny rusztowy typu WR25, przystosowany do spalania węgla kamiennego. Spaliny, po oczyszczeniu w instalacji, kierowane są do jednoprzewodowego komina betonowego, obsługującego wszystkie cztery kotły głównej ciepłowni.

Inwestycja ma docelowo ograniczyć emisję wynikającą ze spalania węgla kamiennego do poziomów zapewniających zgodność z wymaganiami określonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Chodzi zarazem o spełnienie wymogów zawartych w konkluzjach BAT (Decyzji Wykonawczej Komisji UE) dotyczących najlepszych dostępnych technik energetycznego spalania w odniesieniu do dużych obiektów.

Instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach zapewni w całym zakresie pracy obsługiwanego kotła osiągnięcie emisji na poziomie nie wyższym niż 90 proc. dopuszczalnych wartości emisyjnych określonych w unijnych dyrektywach. W rezultacie ograniczenie emisji dwutlenku siarki wynieść ma 28,50 Mg/rok, a ograniczenie emisji tlenków azotu – 2,20 Mg/rok. Nastąpi także redukcja emisji pyłów o średnicy większej niż 10 mikrometrów (PM10) o 1,69 Mg/rok. Termin osiągnięcia tych wskaźników wyznaczono na koniec lutego 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj